ၶႄႇၵိုတ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၵုၼ်ႇတူဝ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးသူင်ႇၶဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵၢၼ်တၢင်းၼမ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇတမ်ႇငႃႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ PT Putri Indah  သူင်ႇတၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးပၼ် မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇၼႆႉ လႆႈသင်ႇၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၵၢၼ်သူင်ႇၵုၼ်ႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵုၼ်ႇတၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ၸႄႈၶႅင်ဝႆႉၼႆႉသေ ၽွင်းလူင်ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႇသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႆႉယူႇဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈလႂ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈတိတ်းၸပ်းမႃး လွင်ႈဢၼ်ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၵၢၼ်သူင်ႇၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ PT Putri Indah ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်မိူင်းၶႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼိူဝ်ထူင်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၸႄႈၶႅင်ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႇၼႂ်းထူင်ဢၼ်မီးၼိူဝ်ႉပႃၸႄႈၶႅင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ PT Putri Indah လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၵၢၼ်သူင်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉပူၼ်ႉမႃး ပဵၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၸဵတ်းဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ သေ တေၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉဢဝ်ၵုၼ်ႇ တီႈၶွမ်ႇပၼီႇ PT Putri Indah ဢၼ်သူင်ႇတၢင်းၵိၼ် ပၢင်ႇလၢႆႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေ လႆႈမီးၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ႁူမ်ႈပႃးတၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ မဵဝ်းဢၼ်ၸႄႈၶႅင်ဝႆႉသေ သူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်လႄႈ ၶႄႇထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈထူင်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၸႄႈၶႅင်ႇဝႆႉၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးမိူင်းလဵဝ်ၵူၺ်း  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ  ဝဵင်းသိူၼ်ၸိူၼ်ႉ (Shenzhen) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈပိၵ်ႇၵႆႇၸႄႈၶႅင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ပရႃႇသီးလ် သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA