ၶႄႇၵဵပ်းႁွမ်မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢႆးငၢၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈ ၶႄႇမီးမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ဢမ်ႇယွမ်း 400 လုၵ်ႈလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊၼႆႉၵူၺ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်တူပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 November 2022 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းႁွမ်မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး လႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးပီႊ 2035 ၼႆ ၶႄႇတေၸၢင်ႈမီးမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး 1,500 လုၵ်ႈ သေ မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႄႇလႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၵႂႃႇ 135 လုၵ်ႈ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၼမ်လိူဝ်သေ မိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးႁူမ်ႈၵၼ်လူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ယူႇတီႈ 3,800 လုၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈ လႄႈ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈၼမ်လိူဝ်သေၶႄႇယူႇတင်းၼမ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယင်းမီး ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်ၸၢင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃးလႆႈ ႁူမ်ႈပႃးမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလိၼ်သေယိုဝ်းၶၢမ်ႈမိူင်းလႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

ၶႄႇမီးတပ်ႉၼမ်ႉဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လူၺ်ႈမီးတပ်ႉၼမ်ႉ လႄႈ ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ 340 လမ်း မီးသိုၵ်း 975,000 ၵေႃႉ၊ မီးတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ လႄႈ ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်ဝႆႉမၢႆ 3 မီးႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,800 လမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ မီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး တႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇမိူင်းဢူၺ်းလီ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႆႉ တီႈထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉၼႆယူႇ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ တေဢၢၼ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇထႆႇဝၼ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊ 2027 ၼႆလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈႁၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ လႄႈ ဢၼ်မိပ်ႇငႅၼ်းဢီးၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း