ၶႄႇၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်လၢၼ်ႇၽၵ်းတူၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ (2) ဢွင်ႈတီႈ

ၶႄႇဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈတႃႇၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၽၵ်းတူၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၸမ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် 2 ဢွင်ႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၶႄႇတႄႇၸၢမ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ၶႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် လၢၼ်ႇၽၵ်းတူ ၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉ တႃႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇသွင်မိူင်းယဝ်ႉ၊ လၢၼ်ႇၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မွၵ်ႈ 7 လၵ်း၊ ယွၼ်ႉၶႄႇပိၵ်ႉဝႆႉႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ၵုၼ်ႇတႃႇသူင်ႇတင်းမိူင်းၶႄႇ ၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ တိုၵ်ႉၸတ်းၵၢၼ်သေ ၽႄႁဵတ်းပဵၼ်ၸုပ်ႈယဝ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇၵႂႃႇ၊ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် April ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၶႄႇပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်လႆႈသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၵူဝ်ႇတွင်ႇ မီးမွၵ်ႈ 8 သႅၼ်ထူင်ၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၽၵ်းတူယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေလႆႈတိုဝ်းၵမ် လွင်ႈၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈလႅၵ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈၸၢမ်းၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇတေႃႇၵၼ်တူၺ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 November 2021 ၼၼ်ႉတႄႉ တီႈလၢၼ်ႇၽၵ်းတူၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇတေႃႇၵၼ်လႆႈယူႇ မွၵ်ႈ 30 ပွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၶႄႇတႄႉၵေႃႈဝႃႈ ဝူင်ႈၼႃႈမႃးၼႆႉ တေတိူဝ်းၽိူမ်ႉလူတ်ႉၵႃးတႃႇတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႃႉၶၢႆ တေႃႇၵၼ်လႆႈထႅင်ႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 November 2021 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇၵေႃႈ ၶႄႇတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်လႆႈယဝ်ႉၼႆ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉၶႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လူႉသုမ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း