ၶႄႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉသႅၼ်တေႃႇလႃႇ

ၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ 2022 ၼႆႉၵူၺ်း မိူင်းၶႄႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 5 သႅၼ်တေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 January 2022 ယူႇတီႈ Chen Hai ၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေယဝ်ႉ တၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇသေ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတႅတ်ႉတႅတ်ႉၶၢႆႇ လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်း ထုၼ်းထုၼ်းၼွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လၢႆလၢႆဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 6 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႄႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉသႅၼ်တေႃႇလႃႇ

ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းၼႆ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 January 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႄႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သႅၼ်း Sinovac ႁူဝ်ၼပ်ႉ 1,000,000 (သိပ်းသႅၼ်) တူတ်ႉသ် တႃႇၸႄႈဝဵင်း (5) ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸႄႈဝဵင်း 5 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလႂ်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း