ၶႄႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 1 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ(USD) တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆသေ မိူင်းၶႄႇ လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းထႅင်ႈ 1 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ(USD) တီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ ၊ ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင် ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ သုၼ်ႇၵေႃႈသျႅၼ်း လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ဢၢပ်ႈပၼ်ငိုၼ်း တီႈသုၼ်ၵၢင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) 4 သႅၼ် တေႃႇလႃႇ ၊ ဢၢပ်ႇပၼ်ပႃးတႃႇၵေႃႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် 3 သႅၼ်တေႃႇလႃႇၵႂႃႇသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းပႃး ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈပႆႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 November 2019 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်မွပ်ႈဢၢပ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းသုၼ်ၵၢင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈသေ ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ သုၼ်ႇၵေႃႈသျႅၼ်း ဢၢပ်ႈငိုၼ်း 3 သႅၼ်တေႃႇလႃႇၼၼ်ႉ ပၼ်တီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ JMC ၵေႃႇမတီႇႁူမ်ႈၵၢၼ်လူလွမ်ပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ဝႃႈၼႆ။

သုၼ်ႇၵေႃႈသျႅၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းၶႄႇပဵၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ႈယူႇသေ တေၶဝ်ႈပႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၸွမ်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းတေႉတေ့ ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပႆႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈလႄႈ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၵေႃႈ တူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈဝႆႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၶူဝ်းၶွင် သၽႃႇဝ ၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ် လိူင်ႈၼမ်လႄႈ သင်ဝႃႈလႆႈငမ်းယဵၼ်မႃးၼႆၸိုင် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၵမ်းလဵဝ်ယူႇၼႆ သုၼ်ႇၵေႃႈသျႅၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ သူၺ်ႇၶႃး ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း(CNF) လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈၼႆသေ ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇ ၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းမႃး မီးသၢမ်ပီႊထတ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်တီႈ JMC ၵေႃႇမတီႇႁူမ်ႈၵၼ်လူလွမ်ပႂ်ႉပႃးၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  (JMC) ၼႆႉၵူၺ်း ပီႊဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်း 5 သႅၼ်တေႃႇလႃႇ (USD) ၊ ပီႊထီႉသွင် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 3 သႅၼ်တေႃႇလႃႇ (USD) လႄႈ ၵႃး 10 လမ်း ယဝ်ႉၵႂႃႇသေ ပီႊၼႆႉတေႉ ၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈ ငိုၼ်း 3 သႅၼ်တေႃႇလႃႇ (USD) ဝႃႈၼႆ။

သုၼ်းၵေႃႇသျႅၼ်းၼႆႉ လႆႈႁွင်ႉႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ပဵၼ် KIA, MNDAA, TNLA လႄႈ AA ၶဝ်ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉသေ ၸင်ႇၵွႆႈမႃးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း − RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း