ၶႄႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ႁူမ်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈမၼ်းၵိုမ်းၼိမ်သဝ်း

သိုၵ်းၶႄႇလႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ႁူမ်ႈလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းလႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းၶႄႇ လႆႈတႄႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျူႉမႃတီႇယၼ်ႇ (Zhumadian) ၸႄႈမိူင်းႁိူဝ်ၼၢၼ် (Henan) ႁႅင်းၵူၼ်း မီး  1,000 ၵေႃႉ မီးသိုၵ်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း သိုၵ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ (Pakistan)၊ မွင်ႇၵူဝ်းလီးယႃး (Mongolia) လႄႈ မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

လူ ၵျဵင်ႉသျိၼ်း (Lu Jianxin) ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ  “Shared Destiny 2021” သေ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ၶႄႇ  ၼႂ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵႅတ်ႇၶႄ လွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼိမ်သဝ်း လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ပိူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇၽူႈၶဵၼ်ယဝ်ႉ လႆႈၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်တေႃႇသူႈ ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ် လူၺ်ႈၸႂ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ် Drone လႄႈ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းသေ ယင်းလႆႈၼႄပႃး လၢႆးၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းသိုၵ်းၶႄႇလႄႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းတၢင်ႇမိူင်းလႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ယိပ်းတိုၵ်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇသေ မီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းလၢႆလၢႆလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈ ၽေးသိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈလႄႈ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႄႇၸဵမ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁူမ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပႃး လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ TNN World

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း