ၶႄႇႁၢင်ႈႁဵၼ်းတႃႇတေပိုတ်ႇၶိုၼ်းလၢၼ်ႇၽၵ်းတူၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တီႈၵႃႉၶၢႆ

လၢၼ်ႇၽၵ်းတူၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် ဢၼ်ၶႄႇဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ တႃႇၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း (November 2021) ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶႄႇ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ဝႆႉယူႇ တႃႇတေႁႂ်ႈၸၢင်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 November 2021 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶႄႇ ၸင်ႇပိုတ်ႇပၢၵ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ လႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းမီးလၢႆလိူၼ် ယွၼ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း လႄႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ (ၶူင်းၵၢၼ်)  ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၼႆသေ ပၢင်ၵုမ်တီႈ ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လူၺ်းတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆးမႃးယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၶႄႇ လၢတ်ႈလွင်ႈတႃႇတေသူင်ႇၵုၼ်ႇၽၢႆႇၶႄႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်းသေ လွင်ႈတႃႇတေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၽၵ်းတူၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈၶိုပ်ႇၼႃႈမႃးဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၼႃႇ ပၢင်ၵုမ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၢႆးၵူၼ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တႃႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ တေႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းယူႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆႇတီႈဝဵင်းမူႇၸေႇၵေႃႈ မုင်ႇမွင်းတႃႇႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇလူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈသင်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း