ၶႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႃႇ 2 မဵဝ်း တၢင်းၼမ် 1 ပီႇလီႇယၼ် ဢၼ်လႆႈ ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 5 မိုၼ်ႇၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်း 10 ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ လိဝ် ၵျိၼ်းသၼ်း (Liu Jingzhen)  လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ သႆႇၼူဝ်ႇၾၢမ်း (SinoPharm Group) သေ ၽႅဝ်ၵႂႃႇယၢင်ႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ယၢင်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၵႆၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄ ပႃးႁူဝ်ယွႆႈဝႃႈ တေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ 4 ၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸၢမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽႅဝ်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵမ်းလိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇယႃႈယႃၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေၸၢင်ႈလႆႈၶၢႆၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယူးရူပ်ႇ လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမၢႆမီႈ ၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈယႃႈယႃၼႆႉ ၶႅင်ႁႅင်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19  ဢၼ်ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ သႆႇၼူဝ်ႇၾၢမ်း (SinoPharm) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၸၢမ်းၸႂ်ႉ ၼႂ်းမိူင်း ဢီႇၵျိပ်ႉ၊ ဢႃႇရ်ၵျိၼ်ႇတီးၼႃး၊ ၵျေႃႇတႅၼ်ႇ လႄႈ ပေႇရူး ယူႇၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ လိဝ် ၵျိၼ်းသၼ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶႄႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇ 2 မဵဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢၢၼ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် ပီႊ 2020 (December 2020) တီႈဝဵင်းလူင် ပေႇၵျိၼ်း လႄႈ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ တီႈဢၼ်တႄႇထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် ႁူဝ်ပီႊ 2021 ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ဢၢၼ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈ မွၵ်ႈ 1 ပီႇလီယၼ်ဢၼ်သေ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽေးသင်ၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ လိဝ် ၵျိၼ်းသၼ်း (Liu Jingzhen)   သိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ၼႆ။

Tian Baoguo ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလုမ်းၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ လႄႈ ထဵၵ်ႇၼူဝ်ႇလူဝ်ႇၵျီႇ ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ လႆႈၸၢမ်းတူၺ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ မွၵ်ႈ 6 မိုၼ်ႇၵေႃႉသေ ဢၼ်လႆႈၽွၼ်းယွၼ်ႈဢၼ်ႁၢႆႉမၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဢေႇတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။ 

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢၼ်ပဵၼ် မေႃယႃ လႄႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၸၢမ်းသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႆႉယဝ်ႉသေ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း လႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − AP

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း