ၶႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပဵတ်း တင်းၼမ် တေသူင်ႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသတၢၼ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ် ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ၽႄႈတိူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် January 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တီႈမိူင်း ပႃႇၵိတ်ႉသတၢတ်ႇၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ၶဝ်ႈၵိၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 February 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူင်းၶႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပဵတ်း တင်းၼမ် (100,000) ၼိုင်ႈသႅၼ်တူဝ် ပုၼ်ႈတႃႇတေဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် မိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇ ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် တူၼ်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵူႈ လွင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ မီးပဵတ်းမဵဝ်းလဵဝ် ပုၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ဢၼ်ၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇလႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵတ်းၼိုင်ႈတူဝ် ၵိၼ်ၸၵ်းတႅၼ်လႆႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း (200) တူဝ် ပေႃးတႅၵ်ႈတူၺ်းၵၼ် တင်းၵႆႇၼိုင်ႈတူဝ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၵိၼ်ၸၵ်းတႅၼ်လႆႈ (70) တူဝ် ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ၼပ်ႉသိပ်းလၢၼ်ႉတူဝ် ၶဝ်ႈယႃႉၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵုၼ် (Africa)

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆၶူၼ်ႉႁႃလၢႆးတၢင်း တႃႇတေႁႂ်ႈၸၵ်းတႅၼ် မူတ်းၵႂႃႇလႆႈ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈ ပီႊၶရိတ်ႉ ပီႊ 2000 ပူၼ်မႃး မိူင်းၶႄႇ ယၢမ်ႈလႆႈဢဝ်ၽုင်ပဵတ်း တင်းၼမ် (30,000) ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇတူဝ် ၵႂႃႇၵိၼ်ပႅတ်ႈ ၽုင်ၸၵ်းတႅၼ် ဢၼ်ယႃႉၵဝ်း ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း သိၼ်ၵျၢင်း (Xinjiang) တီႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢုၺ်ၵူ (Uighur) ယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း