ၶႄႇႁႄႉႁၢမ်ႈလူတ်ႉၵႃးပၢႆႉမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းမူႇၸေႊ

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ မိူင်းၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 22  June 2021 ၼႆႉၵႂႃႇသေ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၽၵ်းတူၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပၢင်ႇသၢႆး−ဝၼ်းတဵင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၵ်းတူၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ မိူင်းတႆး−မိူင်းၶႄႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃးမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ႁေႃႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းမူႇၸေႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶႄႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ႁေႃႈၶဝ်ႈၼႂ်းမူႇၸေႊယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉတႄႉ လူတ်ႉၵႃးမိူင်းၶႄႇ လုၵ်ႉတီႈၽၵ်းတူပၢင်ႇသၢႆး−ဝၼ်းတဵင်ႈသေ မီးသုၼ်ႇႁေႃႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းတႆး−မိူင်းၶႄႇလႆႈ တေႃႇထိုင်သုၼ်ၵၢင်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ 105 လၵ်းယဝ်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇၶဝ် ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၵုၼ်ႇလႆႈထိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶၢႆၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ တေၵူတ်ႇထတ်းမၵ်းမၼ်ႈသေ ပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆမိူင်းတေႃႇမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေပၼ်ၵႃႉၶၢႆတီႈ ၽၵ်းတူၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽၢႆႇၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶႄႇၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၶႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်သေ ၶႄႇၵေႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၼမ်ထႅင်ႈလႄႈ ၵႃႈၶၼ်သူင်ႇၵုၼ်ႇတိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်သွင်ပုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ၶႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် လၢႆလၢႆတီႈဝႆႉလႄႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႆႈထူပ်းလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် ဢမ်ႇမေႃၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ တႅင်ၸမ်ႇပူႇ၊ တႅင်ႁွမ် ၵႃႈၶၼ်ဢမ်ႇလီလႄႈ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇတႅင် လႆႈၶိုၼ်းဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃးၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈထွၵ်ႇတူၵ်းပွတ်းတၢင်းၵေႃႈမီးယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း