ၶႄႇ−ပေႇလႃႇရုတ်ႉ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸုမ်း NATO

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ၸုမ်း NATO တိုၵ်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၶႄႇ လႄႈ ပေႇလႃႇရုတ်ႉ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁိမ်းၸမ်လႅၼ်လိၼ် မိူင်းပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း NATO ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 10 July 2024 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပေႇလႃႇရုတ်ႉ လႆႈၽိုၵ်း ၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 July 2024 သေ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ  19 July 2024 လႄႈ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ  Falcon Assault ဢွင်ႈ တီႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းသမ်ႉပဵၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းပေႇလႃႇရုတ်ႉ ပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း တူၵ်း ဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း NATO ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈမီးမႃးၽွင်းယၢမ်းဢၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း NATO 32 ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 July 2024  တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း လႄႈ ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်တၢင်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်း NATO ပွၵ်ႈၵမ်း 75 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်း NATO လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တႃႇ ၼႄႁႂ်ႈႁၼ်ဝႃႈ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၶွင်ႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၼ်ႉပွတ်းတွၼ်ႈၵူၺ်း မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉ ယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ယင်းလႆႈ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်ဢီႇရၢၼ်ႇ၊ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ၵမ်ႉၸွႆႈရၢတ်ႉသျႃး တႃႇႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းမီးၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ၼင်ႇၸႅင်ႈလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၸုမ်း NATO ႁွင်ႉဝႃႈ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢဝ်လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးတႅၼ်းတၢင် လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်း NATO ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉတေႃႇလွင်ႈမၼ်းၼိမ်သဝ်း ၸၼ်ႉပွတ်းတွၼ်ႈ တင်း ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ  ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႄႇသၢၼ်ၶတ်းၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈၸုမ်း NATO ၵၢဝ်ႇၼႄး ဢဝ်တၢင်း ၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ လႄႈ လွင်ႈဢဝ်ၶႄႇ ႁဵတ်းၶေႃႈဢၢင်ႈသေ သူင်ႇသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမႃးတီႈပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ မုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈၼႂ်း ဢေးသျႃး−ပႄႇသိၾိၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄပေႇလႃႇရုတ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်း ၸုမ်း NATO ဢၼ်မီးယူႇၸွမ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းပေႇလႃႇရုတ်ႉၼၼ်ႉ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼင်ႇဝႆးၽႂ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႇလႃႇရုတ်ႉ လႆႈၵႅတ်ႇႁႄႉယႃႇႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်းမႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်မီးၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မႃးၼႆၸိုင် ပေႇလႃႇရုတ်ႇ တေတုမ်ႉ တွပ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2022 ၼၼ်ႉ ပေႇလႃႇရုတ်ႉၼႆႉ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉရၢတ်ႉသျႃး ၸႂ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပေႇလႃႇရုတ်ႉ ပဵၼ်တီႈပၵ်းတပ်ႉ တႃႇပိုတ်းယိုဝ်းယူႇၶရဵၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း