ၶႄႇ−ရၢတ်ႉသျႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ယုၵ်ႉၸၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း လႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းတူဝ်တႅၼ်း ရၢတ်ႉသျႃး တႃႇယုၵ်ႉၸၼ်ႉ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ Wang Yi ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လႄႈ Sergey Lavrov ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ မိူင်း မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းသေ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 September 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇ တင်း ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းထႃႇၼ မိူင်းမႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶွင်လုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNSC) ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမေႃႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတေႃႇၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ တင်း ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈယိူင်းပဝ်ႉမၢႆၵႂႃႇတီႈၽူႈလႂ် လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉဢႃႇၼႃႇတီႈမိူင်းလႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ၶႄႇၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈယုမ်ႇယမ်ၸႂ်ဝႃႈ လွင်ႈၽဵင်ႇ ပဵင်းထမ်းတြႃးၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵွပ်ႈၼၼ် ရၢတ်ႉသျႃး တင်း ၶႄႇ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈပႃး ပၢင်ၵုမ်တၢင်ႇၸိူဝ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၵၢဝ်ႇၼႄးၶႄႇဝႃႈ ၸႂ်ႉတၢင်းဢွမ်ႈသေ ၵမ်ႉၸွႆႈၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ၶၢႆ Technology ပၼ်ရၢတ်ႉသျႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း