ၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် တီႈယူႇၶရဵၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ဝင် ဢီႉ (Wang Yi) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ဢႅၼ်ႇထူဝ်ႇၼီႇ ပလိၼ်ႇၵႅၼ်ႇ (Antony Blinken) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(UN) လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တၢင်းၾူၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးယူႇၶရဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝင် ဢီႉ လၢတ်ႈတီႈ ပလိၼ်ႇၵႅၼ်ႇ ဝႃႈ ႁဝ်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ ယူႇၸွမ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈၸွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉသေ မႄးပွင်သၢင်ႈ ငဝ်းလၢႆးႁႂ်ႈလီမႃးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်း ပလိၼ်ႇၵႅၼ်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇလူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်ၽွင်းတၢင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလီလႄႈ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၽၢႆႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်ဝႆႉတီႈယူႇၶရဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်သေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်း NATO ထွၼ် သိုၵ်း၊ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းယူးရူပ်ႇပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆလႄႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈယူႇၶရဵၼ်း ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NATO ၼႆယဝ်ႉ။ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်း NATO ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထဵင်ၶိုၼ်းၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ တုမ်ႉတွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸုမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၽွမ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ႁူဝ်ၶေႃႈတၢင်ႇလွင်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၵုမ်းထိင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽၢႆႇတင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉရၢတ်ႉသျႃးသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ တင်းသွင်ၽၢႆႇ ႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၼ် ဢၼ်မီးဝႆႉ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 လႄႈ 2015 ၼၼ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၸႅၵ်ႇၽႄလႅၼ်လိၼ် ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ 2 ၽိုၼ်ၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႉတိုဝ်း လူၺ်ႈရၢတ်ႉသျႃးၸုၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽၢႆႇဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် ဢမ်ႇလႆႈပၵ်းၸႂ်ၸွမ်း ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇလႄႈရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ဝလႃႇတီမီရ် ပူႇတိၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈဝႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်းတီႈမိူင်းၶႄႇၼႆယူႇ သမ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇတင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢူၺ်းလီၶဝ် ၶွမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း