ၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၽႃႇၺႃး ၶူဝ်းၶွင်တႂ်ႈၼမ်ႉ

ၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၽႃႇၺႃး ၶူဝ်းၶွင်တႂ်ႈၼမ်ႉ

လွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉႁႅင်းၼိဝ်းၶရီးယႃး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽႃႇၺႃးၶူဝ်းၶွင်တႂ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းမဵဝ်းၼၼ်ႉ ၶႄႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄၸႅင်ႈလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸၢဝ်ႉ လီႉၵျဵၼ်း (Zhao Lijian) လၢတ်ႈဝႃႈ  ၽၢႆႇတင်းၶႄႇ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ႁႅင်းၼိဝ်းၶရီးယႃး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၽႃႇၺႃးၶူဝ်းၶွင်တႂ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းမဵဝ်း တီႈတႂ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၼႆသေ တုၵ်းယွၼ်းပႃးႁႂ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ယူႇယဝ်ႉ။

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၽႃႇၺႃးၶူဝ်းၶွင်တႂ်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁိမ်းလႂ် ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဢၼ်လႆႈၽႃႇၺႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈလႂ်တီႈႁိူဝ်းလႄႈ ဢၼ်ႁိူဝ်းၽႃႇၺႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်သင် လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ သၢၼ်ၼိဝ်းၶရီးယႃးႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းၸႂ်ႈတေႉယူႇႁိုဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸွင်ႇမီးလွင်ႈဢၼ်ယႃႉလူႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇယူႇႁႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတင်းမူတ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ႁႅင်းၼိဝ်းၶရီးယႃး တိုၵ်းဝႆး ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၽႃႇၺႃး ၶူဝ်းၶွင်တႂ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းမဵဝ်း တီႈတႂ်ႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁိူဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၵေႃႈ လႆႈမီး လွင်ႈလူႉသုမ်းပႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 October 2021  ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 07 October 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း ၼႆယူႇ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆဢၼ်ၵေႃႈ လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ လူႉၵွႆၼမ်ဢေႇၵႃႈႁိုဝ်၊ ၽၢႆႇတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႃႈ  တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းဢၼ် တႅပ်းတတ်း ၵႃႈၶၼ် လွင်ႈလူႉၵွႆႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉယူႇၼႆၵူၺ်း။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ ယင်းဢမ်ႇပိုတ်ႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းသေ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ် ဢမ်ႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၶိုၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ တင်း တၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇ ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ထၢင်ႇပိူင်ႈၸွမ်းလွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်တေႉမၼ်း လႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵႆႉဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၼမ်ႉလႄႈ တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ၼၼ်ႉ တေဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တႃႇလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းႁိူဝ်းလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ၼႆၵူၺ်း ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းပူၼ်ႉလိူဝ်လႄႈ ပဵၼ်ၽေးႁၢႆႉႁႅင်းတေႃႇလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈၼိမ်မၼ်ႈ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း