ၶႄႇ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းပႅတ်ႉလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း ၼႂ်းယေးငိုၼ်း 1,800 လၢၼ်ႉယွၼ်ႇ

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းယေးငိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉမီးတၢင်းၽိတ်း လႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း ၼႂ်းယေးငိုၼ်း 1,800 လၢၼ်ႉယွၼ်ႇ ၼႆသေ ထုၵ်ႇၺႃးလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၼႂ်းဝဵင်းထဵၼ်ႇၵျိၼ်း (Tianjin) မိူင်းၶႄႇ ပွတ်းႁွင်ႇ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ႁူဝ်ၼႃႈယေးငိုၼ်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႉၵဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈ လႆ သဵဝ်ႇမိၼ် (Lai Xiaomin) ယွၼ်ႉမီးတၢင်းၽိတ်း ပႅတ်ႉလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း ၼႂ်းယေးငိုၼ်းတင်းၼမ် 1,800 လၢၼ်ႉယွၼ်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ၊ ၼပ်ႉပဵၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈ 280 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆ သဵဝ်ႇမိၼ် (Lai Xiaomin) ၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇယေးငိုၼ်း တီႈၶွမ်ႇပၼီႇ China Huarong Asset Management ဢၼ်လႆႈၵေႃႇတင်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 1999 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသမ်ႉ  လႆ သဵဝ်ႇမိၼ် လႆႈပႅတ်ႉလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း (Human Rights Watch) ၾိလ် ရူဝ်ႇပိူတ်ႇသၼ်ႇ (Phil Robertson) လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ လွင်ႈလုမ်းတႅတ်းတတ်းတြႃး တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ လႆ သဵဝ်ႇမိၼ် (Lai Xiaomin) ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈ ထိုင်တီႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ယွမ်းႁပ်ႉဢမ်ႇလႆႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ၶႄႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ လွင်ႈတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလၢႆႈပဵၼ် ပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုမ်ႈၾႃႉႁၼ်ဝႃႈ ၶႄႇ တိုၵ်ႉတေယၢင်ႈထွႆၶိုၼ်းတၢင်းလင် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် မီးၸႂ်ၵူဝ်ႁႄၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း