ၶႄႇ ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 54 လၢၼ်ႉ

ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Xinhua ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်ႁႅင်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 54.8 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း18,800 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်ၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႉၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼမ်ႉၶဝ်ႈထူမ်ႈလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇတဵမ်ႈထူၼ်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႉၽွၼ်း လႆႈႁပ်ႉသဵၼ်ႈသၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁႃပႆႇထူပ်း ယွၼ်ႉၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉမီးၵႂႃႇ 158 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3.76 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇယူႇဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် ဢိၵ်ႇတင်း လင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းထႅင်ႈ 368,000 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တႄႇၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈ ၼႂ်းပၢႆလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (လိူၼ် June) ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ႈထူၼ်ႈၸဵတ်း (လိူၼ် July) သဵင်ႈၼႆႉ ၾူၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတူၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ၼမ်ႉလၢႆႈထူမ်ႈသုင်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၵျၢင်းသီ (Jiangxi) လႄႈ ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ႁူၺ် (Anhui) ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ (Hubei) ၼႂ်း 3 ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် ႁႅင်းလိူဝ်သေ တၢင်ႇၸႄႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် မီးလွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉသေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူတ်ႉၵႃး၊ လူတ်ႉၾႆး လႆႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ တင်းမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢႆလၢႆလွင်ႈ၊ သင်ဝႃႈ ၾူၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတူၵ်း ထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းႁိုင် ၼမ်ႉတေၸၢင်ႈထူမ်ႈပဵၼ်ဝူင်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႉၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ် သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈ လူဝ်ႇၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း