ၶႄႇ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း လူႉသဵင်ႈတၢႆ 9 ၵေႃႉ လႄႈ ႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်တႂ်ႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶူၼ်ႉထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းလူႉတၢႆယဝ်ႉ 9 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 10 January 2021 ယွၼ်ႉႁႅင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်ၶုတ်းၶမ်းတႂ်ႈလိၼ် ဢၼ်တၢင်းလိုၵ်ႉမီး 600 မီႇတိူဝ်ႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းသၢၼ်းတူင်း (Shandong) မိူင်းၶႄႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း တင်းမူတ်း 21 ၵေႃႉ လႆႈၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်ၶုတ်းၶမ်းတႂ်ႈလိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈထုၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတႂ်ႈလိၼ်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼႂ်းမိူင်ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။

ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်ၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉယူႇ ၶိုၼ်းၶိုၼ်းဝၼ်းဝၼ်း ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ထိုင် 2 ဝူင်ႈယဝ်ႉ၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 24 January 2021 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် 11 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ယူႇသေ လႆႈၸွႆႈဢဝ်ၶိုၼ်ႈပူၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်တႂ်ႈလိၼ် တေႃႇပေႃးလွတ်ႈၽေးတင်းမူတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်  တႃႇ 1 ၵေႃႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၵွၵ်းႁူဝ်သေ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – REUTERS

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 25 January 2021 ၼႆႉသမ်ႉ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶူၼ်ႉထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 9 ၵေႃႉသေ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းထႅင်ႈ တႃႇ 1 ၵေႃႉ ယင်းႁႃပႆႇထူပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉပႆၵႂႃႇၸူး သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်ၼၼ်ႉ ၵၢမ်ႇႁၢႆႉသေ ဢမ်ႇတၼ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ လႄႈ မၢၵ်ႇသမ်ႉတႅၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ႁႃပႆႇထူပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တေသိုပ်ႇႁႃၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း