ၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းတႆး

ယၢမ်းလဵဝ် ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းတႆး ၼႆႉလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းဝႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၵေႃႉဝႃႈ ၸွင်ႇတိတ်းၸပ်းၸိူင်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ဝႆးသေ ၶႄႇ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်မႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈယူႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉမႃး လႆႈႁၢမ်ႈပႃး ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ဝႃႈၼႆ။  

ၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းတႆး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူႈႁိူၼ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈသွင်သႅၼ်ပၢႆၼႆႉသေ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူႈလွင်ႈၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လိူဝ်သေလၢၼ်ႉ(ႁၢၼ်ႉ) ၶၢႆတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃ ႁူမ်ႈပႃးလၢၼ်ႉ(ႁၢၼ်ႉ) မဵဝ်းဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း တေလႆႈပိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ  ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမၢႆမီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃးဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်း ဝဵင်းမူႇၸႄႈ မိူင်းတႆးၼႆႉသေ ပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼမ်သေ ၸိုဝ်ႈသဵင်ႈလိုဝ်းလင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်း ယွၼ်ႉ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ႁူမ်ႈပႃး ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ယင်ပီႉဢၼ်ၶျၢၼ် (Yang Bianqiang) လၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၶဝ်သေ တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇၼႂ်း ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇၼၼ်ႉၵူႈၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇမိူဝ်ႈလႂ် လႄႈဢမ်ႇမီးပႃးဝႂ်သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ၼႄလႆႈဝႃႈ ယူႇတီႈလႂ်တႄႉတႄႉ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ တေသူင်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈတႄႇၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ် လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၽႂ်မၼ်း လႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်မႂ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇမႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းၵူၺ်း ယွၼ်ႉဝႃႈမိူင်းၶႄႇ ပႆႇပိုတ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း