ၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် ထႆႇဝၼ်ႇ

ၶႄႇ တုမ်ႉတွပ်ႇ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းသေ  လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်းသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၶႄႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လႅၼ်လိၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်းၶႄႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းႁင်းၶေႃၶေႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေတုမ်ႉတွပ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ လွၵ်ႉႁိတ်ႉ မႃႇရ်တိၼ်ႇ (Lockheed Martin)၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ ပူဝ်ႇဢိင်ႉၵ် (Boeing) လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ရေးထႅၼ်ႇ (Raytheon) ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် မိူင်ထႆႇဝၼ်ႇ တင်းသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပုၼ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်း တုမ်ႉတွပ်ႇလႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇတင်းမူတ်း ယွၼ်ႉဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူၵ်းလူင်းၶၢႆပၼ် ထႆႇဝၼ်ႇထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ Missile Bomb 135 လုၵ်ႈ၊ လူတ်ႉၵႃးတိုၵ်း သႅၼ်း MS-110 တႃႇ 6 လမ်း လႄႈ ၶိူင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇ -Rocket Launcher M142 ထႅင်ႈ 11 ၶိူင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 18,000 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ် ထႆႇဝၼ်ႇ ယင်းလႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း သႅၼ်း F-16 တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထႅင်ႈ တႃႇ 66 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း