ၶႄႇ ပိၵ်ႉႁၢမ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ

ဝၢႆးသေ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉႁၢမ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်တူဝ်ႇၼႄ ထရမ်ႉ တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ Joe Biden လႆႈမွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇ တႃႇၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း မိူင်းၶႄႇ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵေႃႉၵဝ်ႇ Mike Pompeo ၊ ၽူႈပၼ်တၼ်းႁၼ်ထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ Robert O’Brien ၊ တူဝ်တႅၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ Kelly Craft ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၽွင်းပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၼႆႉ   ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတီႈမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

Credit : AP
Credit : AP

ၼႂ်း 30 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပႃး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးသုၼ်ႇတူဝ် Peter Navarro ၊ ၽွင်းတၢင်ၼႂ်းဢေးသျႃး David Stilwell ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ Alex Azar ၊ ႁူမ်ႈပႃး John Bolton ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၵေႃႉၵဝ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇမႁႃႇပိဝ်ႇႁႃႇ (strategist Stephen Bannon)  ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပိၵ်ႉႁၢမ်ႈယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶႄႇတုမ်ႉတွပ်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ၶႄႇ ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူင်းၶႄႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးလၢႆပီႊဢွၼ်ႇၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁၼ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸႂ်ပႅင်းၸင်းမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းလွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမေႇရိၵၢၼ် လႄႈ ၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၶႄႇယူပ်ႈယွမ်းလူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၶွပ်ႇ ၶဝ်ႈပိူင်သေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃး ယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Mike Pompeo လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶႄႇ ဢၼ်မီးတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မုတ်ႇသလိမ်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းလွင်ႈၼိုင်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်ပီႊပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ပၼ်ႁႅင်းဢီးမိူင်းၶႄႇ မႃးယူႇတႃႇသေႇသေ ၽိူဝ်ႇထိုင်ႁၢင်ပီႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးလၢႆလိူၼ်ထတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယိူင်ႈၶႅၼ်းပၼ်ႁႅင်းဢီးတေႃႇမိူင်းၶႄႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မီးတေႃႇ တီႉပႅတ်ႉ (Tibet) ၊ ထႆႇဝၼ်ႇ (Taiwan) ၊ ႁွင်ႇၵွင်ႇ (Hong Kong) ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်လၢႆၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း (South China Sea) ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇႁူမ်ႈလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵေႃႉမႂ်ႇ Joe Biden လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်လႄႈ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈႁၼ်ၽိတ်း ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − AP

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း