ၶႄႇ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းဢမ်ႇပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း COVID-19 လႄႈ တႅင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတၢႆ (2) ၵေႃႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်း တင်းလုမ်ႈၾႃႉ (3,000) ပၢႆ ယဝ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းၶႄႇ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးပႆ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ မီးၵူၼ်း (2) ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇယူႇလီသေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ (2) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 March 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈမိူင်းယူႇၼၢၼ်ႇ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုမ်းတႅတ်းတတ်းတြႃး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယူႇၼၢၼ်ႇ တႅပ်းတတ်းတြႃး ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်း (2) ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ မီးလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆ ထင်တီႈၵႂႃႇ (2) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်း (2) ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းၵူႈလွင်ႈ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ (2) ၵေႃႉ လႆႈပေႃႉထုပ်ႉလႄႈတႅင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇယူႇလီၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လၢႆႈႁဵတ်း ၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်တၢင်းၽိတ်းၼႆႉ လိူဝ်သေ တၢမ်ႇတၢႆၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မီးၵူတ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 သုင်ထိုင် (80,000) ပၢႆလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၸမ် (2,000) ၵေႃႉ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပဵၼ်မိူင်းထီႉ (2) မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သုင်ထိုင် (4,000) ပၢႆသေ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (22) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မီး (42) ၵေႃႉ၊ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (1) ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လူႉသဵင်ႈတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈ (2) မိူင်း ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢီႇတလီႇ လႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ၊ ယွၼ်ႉတီႈမိူင်း ဢီႇတလီႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (1,701) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (41) ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 မီး (978) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (54) ၵေႃႉသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 02 March 2020 မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး (68) မိူင်း၊  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (89,081) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (3,057) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး  (45,148) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

(ၶေႃႈမုၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02 March 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:20 မူင်း)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း