ၶႄႇ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉဢဝ်ယႃႈၵွင်ႉ သႂ်ႇၼႂ်းတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ လဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီတူၵ်းၸႂ်လူင်လၢင် မိူဝ်ႈၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃၵွင်ႉ သႂ်ႇၼႂ်းတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉသေ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 25 ၵေႃႉၵိၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ 1 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC လႄႈ Global Times ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ဝဵင်းၵျႅဝ်းသူဝ် (Jiaozuo) ၸႄႈမိူင်းႁိူဝ်ၼၢၼ် (Henan) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ဝင် ယူၼ်  (Wang Yun) ယွၼ်ႉမီးတၢင်းၽိတ်း ဢဝ်ယႃၵွင်ႉ သႂ်ႇၼႂ်းတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 25 ၵေႃႉ ၵိၼ်သေ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ယႃဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ် လွင်ႈတူၵ်းၸႂ်လူင်လၢင်ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတင်း 25 ၵေႃႉ ယူႇယူႇၵေႃႈ မီးလူမ်းၶႂ်ႈတူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ထိုင်တီႈပဵၼ်လူမ်း လိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႄႈ ၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၼႅတ်ႈသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ၼင်ႇၶိုတ်းတၼ်းဝႆႉယူႇသေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၵၢမ်ႇလီသေ ယူတ်းယႃႁၢႆ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း ၵူၺ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵၢမ်ႇႁၢႆႉ ယူတ်းယႃဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ (ၶတီး) ၵူတ်ႇထတ်းၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းၶဝ်ႈတူမ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတင်း 25 ၵေႃႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးသၢၼ် Sodium Nitrite ပဵၼ်သၢၼ် ဢၼ်ၸွႆႈယႃႇႁႂ်ႈတၢင်းၵိၼ်ၼဝ်ႈငၢႆႈၼၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉယင်းမီးပႃး ထၢတ်ႈသၢၼ်ၵွင်ႉ ယႃႈၶႃႈမူင်ႈမႅင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈတင်းမူတ်းၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ငဝ်ႈတႄႇမၼ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၼင်ႇၵၼ် မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇၵၼ် ထိုင်တီႈလႆႈတွပ်ႇထဵင်ထႃႉလႃႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸတ်းပွင်ၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈ ဝင် ယူၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၸႂ် ဢဝ်ယႃၵွင်ႉ လဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ထႅင်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶူးသွၼ် ႁွင်ႈႁဵၼ်းမၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Global Times ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈ ဝင် ယူၼ် ဢဝ်ယႃၵွင်ႉသႂ်ႇၼႂ်းတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း သင်ႇသိုဝ်ႉသၢၼ်ၵွင်ႉ Sodium Nitrite ၼႂ်းၵၢတ်ႇ Online Shopping သေ လဵင်ႉၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵၢမ်ႇလီ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း