ၶႄႇ မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းပႃႇတီႇတင်းသဵင်ႈ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈငၢဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ဝင်ယီႉ (Wang Yi) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ငၢဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶႄႇသေ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းပႃႇတီႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆၼႆႉယဝ်ႉ ၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၶႄႇၶႂ်ႈႁၼ်လႄႈ ၶႄႇယင်းပၢၵ်ႈထဵင်ပႅတ်ႈ လွင်ႈမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၶႄႈႁူႉႁၼ်လီၸွမ်း ၼႂ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉဝႃႈၼႆ။

Photo – The New Yourk Times

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဝင်ယီႉ (Wang Yi) လၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ပီႊသၽႃးမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေ ၼပ်ႉထိုဝ်ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈယူႇသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႄႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ပႃႇတီႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။ 

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၼႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇသေ ၽၢႆႇၶႄႇၵေႃႈၾၢင်ႉသတိ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇၵေႃႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းမိူင်း ပဵၼ်ယႂ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations Security Council) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇပွႆႇပၼ်တူဝ်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႄႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝင်ယီႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ ၼႆႉ မီးၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸမ်ၸႂ်တင်း ပႃႇတီႇ လႄႈ ၸုမ်းၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးၶၢဝ်းႁိုင် လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၼႂ်းၵႄႈ ၶႄႇ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵေႃႈ မီးယူႇၵူႈၽၢႆႇသေ ဢမ်ႇဝႃႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၶႄႇတိုၼ်းဢမ်ႇႁိူင်ႈၵိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇ လွင်ႈၶႄႇလႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း