ၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼိူဝ်ႉၵႆႇ လႄႈ ၵုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇမိူင်းသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ  ဝဵင်းသိူၼ်ၸိူၼ်ႉ (Shenzhen) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈပိၵ်ႇၵႆႇၸႄႈၶႅင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈပရႃႇသီးလ် သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

ယူႇတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းသိူၼ်ၸိူၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵုၼ်ႇတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ 

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းပုတ်ႉၼႆႉၵေႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈထူင်တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵုင်ႈၸႄႈၶႅင်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းဢႄႇၵႂႃႇတေႃႇသေ သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။  

ယွၼ်ႉလၢႆႈလၢႆႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵုင်ႈၸႄႈၶႅင်ဝႆႉၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ် July (လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း) ၼၼ်ႉမႃးသေ မိူင်းၶႄႇ လႆႈသင်ႇၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈႁပ်ႉဢဝ်ၵုၼ်ႇတီႈမိူင်းဢႄႇၵႂႃႇတေႃႇ ဢၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢႄႇၵႂႃႇတေႃႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႇရိၵပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ  လႆႈသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆတေႃႇမိူင်းၶႄႇယူႇသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းပုတ်ႉၼႆႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢႄႇၵႂႃႇတေႃႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ 3 ဢၼ် ဢၼ်သူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းဢႄႇၵႂႃႇတေႃႇဝႃႈ တေမူၼ်ႉမႄးပၼ် ၵၢၼ်သူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၼႆႉလႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ တႃႇ 1 ဢၼ်တႄႉ လႆႈသူင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼႆႉ ၵူႈၵေႃႉဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၵၼ်ဝႃႈ လႆႈတႄႇထူပ်းႁၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇၶၢႆၼိူဝ်ႉပႃ ၼႂ်းဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈႁၢင်ပီႊ 2019။

တႄႇၸဵမ် မိူဝ်ႈလိူၼ် June 2020 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတိူၵ်ႈ ဢၼ်ဝႆႉ ၼိူဝ်ႉဝႆႉပႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉယူႇ ယွၼ်ႉယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇတၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်တီႈတူၼ်ႈတေႃႇ တႄႇၽႄႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းမိူင်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇတင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းၶႄႇတင်းမိူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး 84,756 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး 79,398  ၵေႃႉ သေ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး  4,634 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်ဝႆႉၶပ်ႉမၢႆ 31 ၼႂ်းသဵၼ်ႈ သၢႆမၢႆမိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း