ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တေႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ လွင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလိူတ်ႇမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်

ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ လွင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလိူတ်ႇမႆႈ ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းမီးငဝ်းလၢႆးသုၵ်ႉယုင်ႈၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ ဝႃႈ ယႃႇဢဝ်လွင်ႈပွတ်းတွၼ်ႈ ဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ (Asia-Pacific) မႃးလၢတ်ႈထိုင် ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၼမ်မႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႆယူႇ။

သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် APEC ဝႃႈ “ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵူႈပွတ်းတွၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈသၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆလွင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၶတ်းၸႂ်တႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ၶူင်သၢင်ႈၶွပ်ႇဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ (Asia-Pacific) တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁူၼ်ၶိုၼ်း တေႃႇၵၢၼ်ႁူပ်ႉမိုဝ်းၵၼ်တင်း လွင်ႈတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ် မိူၼ်ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးယူႇ တီႈၼႂ်းပၢၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶႄႇ လၢတ်ႈၼႄဝႆႉဝႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းၵၼ်တင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵႄႈၶႆ ပၼ်ႁႃ လုမ်ႈၾႃႉလိူတ်ႇမႆႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် COP26 ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၵေႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈထိုင်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ တေတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်လႄႈ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်တင်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢၼ်မီး Carbon ဢေႇ သင်ႁဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် လုမ်ႈၾႃႉတေၸၢင်ႈပဵၼ်သီၶဵဝ်မႃးလႆႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ” ၼႆယူႇ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ “ၶႄႇတေယိုတ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႂ်းလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇၽွၼ်းလီႁူမ်ႈၵၼ် လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ (Asia-Pacific) ၼႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ် COP26 ဝႃႈ ၶႄႇပၢႆႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈတေၵႄႈၶႆ လုမ်ႈၾႃႉလိူတ်ႇမႆႈၼႆသေ ၶႄႇၵေႃႈဢွၵ်ႇမႃးတွပ်ႇထဵင်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၼႂ်းၵႄႈ ၵၢင် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ 2 မိူင်းၼႆႉ မိူၼ်တေလီၶိုၼ်ႈမႃး ဢွၼ်တၢင်းတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၼႂ်းဝူင်ႈတၢင်းၼႃႈၼႆႉၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း