ၶႄႇ လႄႈ ဢီႇရၢၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈသူၼ်ၸႂ်ဝႃႈ ၽႂ်တေပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ႁႅင်းၽၢႆႇလႂ်၊ ဢီႇရၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 05 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ႁၢတ်ႉသ်သၼ်ႇ ရူဝ်ႇႁႃႇၼီႇ (Hassan Rouhani) လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ လၢႆလၢႆမိူင်း မီးလွင်ႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇဝႃႈ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢီႇရၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် လႆႈထုၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ ပႃႇတီႇ Democrat တေပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇတီႈ “ပုၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်း မၼ်းယူႇတီႈ ပေႃႇလသီႇၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ၶဝ်လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆ တေၶိုၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇလူင် ၼိဝ်းၶလီးယႃး (Nuclear) မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႂ်းပီႊ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇလူင် ၼိဝ်းၶလီးယႃး မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2018 ဝၢႆးသေ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈထုၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမႃးတေႃႇထိုင်ႁၢၼ်ႉၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 04 November 2020 ယူႇတီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ဝင် ဝိူၼ်ပိၼ် (Wang Wenbin) လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ  ပၢင်လိူၵ်တင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ  မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵူၺ်း ႁဝ်းတေဢမ်ႇလိူၵ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽၢႆႇလႂ်ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႄႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Huawei လႄႈ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ByteDance ၸဝ်ႈၶွင် ဢႅပ်ႉပလီႇၵေးသျိၼ်း Tik Tok ဢိၵ်ႇတင်း ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် ၶႄႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းႁူသ်ႉတၼ်ႇ (Houston) ၸႄႈမိူင်းထႅၵ်ႉသတ်ႉသ် (Texas) ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၶႄႇၵေႃႈ လႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလူၺ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၶျႅင်းတူး ၸႄႈမိူင်းသီၶျူၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 05 November 2020 ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇသေတႃႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇမသိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈမိူင်းလႂ် ၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၼပ်ႉတူၺ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း တႅတ်ႈတေႃးလီဝႃႈ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Fox News ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:20 မူင်းၼႆႉတႄႉ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ပႃႇတီႇ Democrat လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 264 ဝၢၵ်ႈ၊ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ပႃႇတီႇ Republican သမ်ႉလႆႈ 214 ဝၢၵ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 270 ဝၢၵ်ႈ တဵမ်ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ တေပဵၼ်ၽူႈဢွင်ႇပေႉ ပၢၵ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း