ၶႄႇ သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပၢၵ်ႇလမ်းပၢႆ ၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈၾႃႉထႆႇဝၼ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 103 လမ်း ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ် လွၵ်ႇငိူတ်ႇတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈၵႅပ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17−18 September 2023 ၼၼ်ႉ ၶႄႇလႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 103 လမ်း မိၼ်ဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸမ်ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ၵူၺ်းလႆႈဝၢႆႇႁူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဢွၼ်တၢင်းတေ ထိုင်ၼႂ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ မိူၼ်ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 103 လမ်းၼၼ်ႉ မီးတႃႇ 40 လမ်း လႆႈမိၼ် ၶၢမ်ႈသဵၼ်ႈၵိုင်ႇၵၢင် ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၾႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းၶႄႇ တင်း ထႆႇဝၼ်ႇ ထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လႆႈလၢတ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်းဝႃႈ သဵၼ်ႈၵိုင်ႇၵၢင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၶွင်မိူင်းၶႄႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပႅၵ်ႉသမ်ႉၶႄႇ ယင်းတိုၵ်ႉလွၵ်ႇငိူတ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ လူၺ်ႈၽၢႆႇတၢင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လႆႈပိုတ်ႇၼႄ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇမုၼ်းလႅင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ Fujian ဢၼ်မီးၸမ်ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတိုတ်ႉၸၼ်ႁႂ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း