ၶႄႇ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR Online ဢွၵ်ႇဝႆႉ Wang Wenbin ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းသေ ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းထိုင် ၸုမ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ Wang Wenbin ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ မီးၵူၼ်း မိူင်းၶႄႇ လႆႈတၢႆ ဢမ်ႇၼၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း လၢႆၵေႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Asia Times ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 November 2023 ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၽိတ်းပိူင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းၽင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၶႄႇ ယင်းလႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ပၢင်တိုၵ်း ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းပိူင် တႃႇႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးထိုင်သၢႆၸႂ် ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ Wang Wenbin ယင်းလႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထႅင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈသၢႆၸႂ်လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢမူၺ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း