ၶႄႇ ၵႂၢမ်းဢူၼ်ႈတေႃႇဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဝၢႆးသေမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၶဝ်ႈမႃးႁိမ်တီႈယူႇ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း

ၶႄႇ – ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် လွင်ႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ႁဝ်းတိုၵ်းမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆ တေဢမ်ႇမီးသင် မႃးၶတ်းၶႂၢင်ႁဝ်းလႆႈ ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လုမ်ႈၾႃႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵၼ်လီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶႄႇၵေႃႈ ဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶွင်ၶႄႇမိူင်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်ယူႇၸမ်ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း သုမ်းပုၼ်ႈပၼ်ၶႄႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးဢိူမ်ႈၶၢင်ႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းသေ ဝၢႆးသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶႄႇ – ဢႃႇသီႇယၼ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 3 August 2021 ၼႆႉ ၶႄႇယွမ်းဢူၼ်ႈၵႂၢမ်းတေႃႇ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇမႃး။

Wang Yi ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၶႄႇ တေဢမ်ႇဢဝ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်သုၼ်ႇၶွင်မိူင်းၶႄႇ မိူင်းလဵဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ လႄႈ  ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶႄႇ တေဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇႁင်းၵူၺ်း ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉၶိုၼ်ႈမႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉယူႇမိူၼ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းၶိတ်ႈႁဵတ်းပၢႆႇတေႃႇၶႄႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ Indo-Pacific ထိုင်တီႈ ၶႄႇ – ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပေႃးလႆႈမီးလူတ်းယွမ်း လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၶႄႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ်သေ ၶႄႇ တိုၼ်းတေၸုၵ်းမၼ်ႈ ယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵႂႃႇ တႃႇတေႃႇသူႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶႄႇ လႆႈႁႃယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း 190 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် ပၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢေးသျုးယဝ်ႉသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီယူႇလီထႅင်ႈတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်းၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈယိၼ်းၸူမ်းၶႄႇ လွင်ႈဢၼ်ၶႄႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉလႄႈ ၶႄႇ – ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေသိုပ်ႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး လွင်ႈတႃႇတေၽႄမႅင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၶႄႇ – ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တင်းမူတ်းၼႆႉ လႅပ်ႈတေလုၵ်ႉမႃးတီႈဢၼ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ  Lloyd Austin ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတီႈ ဢေးသျုးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ၶႃႇမႃႇလႃႇ ႁႄးရ်ရိတ်ႉသ် (Kamala Harris) ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး တီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ လႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းထႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်မီးဝႆႉဝႃႈ “ဢမေႇရိၵၢၼ်ၶိုၼ်းမႃးယဝ်ႉ” ၼႆၼၼ်ႉသေ ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁူၺ်းသူၼ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တေႃႇသူႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶႄႇ  လႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း