ၶႄႇ ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း H10N3 တိတ်းၸပ်းတီႈၵူၼ်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း H10N3 ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်း မဵဝ်းဢၼ်ယၢမ်ႈၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် တီႈသတ်းမီးပိၵ်ႇ ၵူၺ်းသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶႄႇ ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်းတီႈၵူၼ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းသုတ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ (National Health Commission – NHC) ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း H10N3 တိတ်းၸပ်းတီႈၵူၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု 41 ပီႊ ယူႇတီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸျႅင်းသူး (Jiangsu) ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 May 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼပ်ႉလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း H10N3 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ပဵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း လွင်ႈဝႃႈၵႂႃႇတိတ်းၸပ်း ၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉ တီႈလႂ်မႃးၼၼ်ႉတႄႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈပႃး ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃးယဝ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပႃး ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တိတ်းၸပ်းသေၵေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO: REUTERS

 ၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း H10N3 ၵမ်ႈၼမ်တေထူပ်းႁၼ် ၼႂ်းသတ်းမဵဝ်းမီးပိၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼူၵ်ႉ၊ ၵႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ် တိတ်းၸပ်းတီႈၵူၼ်းမႃးသေပွၵ်ႈ၊ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး မီးၶႆႈဝတ်း လၢႆလၢႆၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၽႄႈလၢမ်းတီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယူႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းလဵင်ႉၵႆႇ သတ်းမဵဝ်းမီးပိၵ်ႇၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2016 – 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း H7N9 လႆႈၶႃႈသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ 300 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႆႉယူႇသေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းပၢႆပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 220 မိူင်းယဝ်ႉလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီးၵႂႃႇ 171,942,135 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးၼမ်ထိုင် 3,575,960 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 154,438,607 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း