ၶႄႇ ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶၢမ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ႇႁၢတ်ႇသၢႆးလူင် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ လႄႈ တီႈဢႅဝ်ႇလႄႇၼႆသေ ၶႄႇ လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶၢမ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ႇႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်(Desert) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Post Today ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းပၢင်ႇႁၢတ်ႇသၢႆးလူင် ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပႃးတီႈဢႅဝ်ႇလႄႇ တႃႇႁႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈပဵၼ်ႁႅင်းဢီး ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႃးထႅင်ႈ လႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်သၢႆၼႆႉ ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ မွင်ႇၵူဝ်းလီးယႃး (Mongolia) သေ တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢုၺ်ၵူ (Uighur) ၸႄႈမိူင်း သိၼ်ၵျၢင်း (Xinjiang) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း သၢႆထီႉ 3 ဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ႇႁၢတ်ႇသၢႆးလူင် မီးတၢင်းၵႂၢင်ႈယႂ်ႇ ပဵၼ်မၢႆထီႉ 2  ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ XINHUA ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းၵႆ မီးမွၵ်ႈ 334  ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ လႆႈတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် October 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လၢႆလွင်ႈလၢႆၽၢႆႇ လႆႈယႃႉပႅတ်ႈ ၵုၼ်ႁၢတ်ႇသၢႆး ဢမ်ႇယွမ်း 32 လုၵ်ႈ မၢင်လုၵ်ႈသမ်ႉ မီးတၢင်းသုင်ထိုင် 80 မီႇတိူဝ်ႇ၊ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉ လႄႈ ၾႆးၾႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ႇႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ၼႆႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းၼမ်လႄႈ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2021 ပီႊၼႃႈၼႆႉ တေပိုတ်ႇၸႂ်ႉသဵၼ်တၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ XINHUA ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး မိူင်းၶႄႇ –  မိူင်းလၢဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆယႂ်ႇလူင် သဵၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈတႃႇ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းလၢဝ်း ဢၼ်တၢင်းယၢဝ်းၵႆမီး 422 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း