ၶႄႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇပိုတ်ႇလုမ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ

ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် June 2020 ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ၶႄႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၽၢႆႇပႂ်ႉပႃးႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 08 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ၊ လုမ်းၽၢႆႇပႂ်ႉပႃးႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (Office for Safeguarding National Security) ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇသၢႆလပ်ႉ မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶႄႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၽၢႆႇပႂ်ႉပႃးႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ဢွၵ်ႇၼႃႈတႃပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 23 ပီႊ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပူတ်းပွႆႇ တႂ်ႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈမိူင်းဢင်းၵိတ်းသူင်ႇမွပ်ႈ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇပၼ်ၶႄႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ မီးသုၼ်ႇၸတ်းပွင် ဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 50 ၼႆသေ၊ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီး 23 ပီႊၵူၺ်းလႄႈ ၶႄႇ သမ်ႉဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တႃႇလွင်ႈၼိမ်သဝ်း တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ထႅင်ႈလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသေ တေသိုပ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၶႄႇ လူၺ်ႈၵၢၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႄႇ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတၢင်တူဝ် မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၼႂ်း ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းၽၢႆႇပႂ်ႉပႃးႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈ တီႈဢၼ်ၶႄႇ လႆႈၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းႁွင်ႇၵွင်ႇ လိုမ်းလွင်ႈဝၼ်းလင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃး၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇတေၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၽၢႆႇၼႂ်း လႄႈ ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း ၶႄႇ ၶဝ်ႈပိုတ်ႇလုမ်းၽၢႆႇပႂ်ႉပႃးႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ Social Media Online မိူၼ်ၼင်ႇ Facebook, Google, Twitter လႄႈ Telegram တင်းၼမ်ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ တေႃႇပေႃးထိုင် တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅတ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း