ၶႄႇ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇဢမေရိၵၢၼ်ႇ 2 ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ် ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းပၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN World ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 16 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Northrop Grumman တင်း Lockheed Martin ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၸတ်းႁႃၶိူင်ႈယိပ်းပၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈၸတ်းႁႃၶိူင်ႈယိပ်းပၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်မီးၽေး ယွၼ်ႉမၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း လႄႈ ၽၢႆႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၶႄႇ ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး ပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈ မိူင်းၶႄႇပဵၼ်ၸိုင်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၶႄႇယင်းလႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယိပ်းၵမ်ပိူင်ၵၢၼ် မိူင်းၶႄႇပဵၼ်ၸိုင်ႈလဵဝ်သေ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းလႄႈ လွင်ႈႁူႉႁၼ်ပဵၼ်ၸႂ်ၸွမ်းထႆႇဝၼ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၶႄႇတေတုပ်ႉတွပ်ႇ ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း