ၶႄႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ SASAC ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ South China Morning Post ဢၢင်ႈဢိင်လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ လၢႆလၢႆၶွမ်ႇပၼီႇသေ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း လႄႈ ၵုမ်းၵမ်ၽၼ်ႇတႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council-SASAC) ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶႄႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၶူင်းၵၢၼ်တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်းၶူင်းၵၢၼ်ဝႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶႄႇ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင် ၵူႈတီႈတီႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဝႄႈလွတ်ႈလႆႈ ငဝ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇ လႆႈတူၵ်းပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ တီႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈသင်ႇတီႈ SASAC ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၶႄႇ တႄႇထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ယဝ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေလႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၶူင်းၵၢၼ်သေ တေမီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇတင်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸီႉသင်ႇၼႆႉ လႆႈဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးသေႁူင်းၵၢၼ်ၶႄႇ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ  32 ဢွင်ႈတီႈ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ပေႃးၼပ်ႉပဵၼ်တူဝ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 240 လၢၼ်ႉယွၼ်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း မီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶႄႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ႁူင်းၵၢၼ် 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ Fast Retailing Co., Ltd ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵျုႇပၢၼ်ႇ ၽူႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ၵႃႉၶၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ Uniqlo ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 March 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 2 ဢွင်ႈတီႈမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – REUTERS

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် (March 2021) ၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 180 ပၢႆယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 2,000 ပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းၼၼ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း