ၶႄႇ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ လႄႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်

ဝၢႆးသေ ဢမေရိၵၢၼ်ႇ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇ  ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ယိုတ်းလႆႈမိူင်းယဝ်ႉၼႆႉ ၶႄႇ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း တႃႇလီပၼ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢူၺ်းလီၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 16 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပေႇၵျိၼ်း ၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈမိုဝ်း တႃႇပဵၼ်ဢူၺ်းလီၸွမ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ် တႄႇထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶႄႇလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ တေၸၢင်ႈပဵၼ်တီႈၵေႃႇတင်ႈၸုမ်း ၸႅၵ်ႇၽႄလႅၼ်လိၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းမုတ်ႇသလိမ်ႇ ဢုၺ်ၵူ  (Uighur) ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းသိၼ်ၵျၢင်း (Xinjiang) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

GETTY IMAGES

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 July 2021 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ဝင်ယိ Wang Yi ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လႄႈ Mullah Abdul Ghani Baradar ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇလီႇပၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းထဵၼ်းၵျိၼ်း (Tianjin) တီႈႁိမ်းဝဵင်းလူင် ပေႇၵျိၼ်း၊ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉပဵၼ် တီႈၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်း လွင်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ပူၵ်းပွင်မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ထိုင်မႃး ဝၼ်းဢၼ် ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ယိုတ်းလႆႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ လူၺ်ႈပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်ၸွမ်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Hua Chunying ႁူဝ်ၼႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းတီႈၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇဝႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈ တီႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၽေး ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉသင်ၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁႃတၢင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ ယွၼ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးသၢႆၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း