ၶႄႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေတင်ႈတပ်ႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းထႆး လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း

ၶႄႇ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေတင်ႈတပ်ႉ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၵၢင် တွၼ်ႈတႃႇတေမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢိၼ်းတီးယႃး။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 03 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Post today News ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းတင်ႈတပ်ႉ တႃႇတေႃႉသူင်ႇ တမ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇသိုၵ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵုမ်းၵမ်လႆႈ ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ သမုတ်ႉတရႃႇဢိၼ်းတီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢၼ် ၶႄႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေတင်ႈတပ်ႉၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ မိူင်းဢိၼ်းတူဝ်ႇၼီးသျႃး၊ မိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းသီလင်ႇၵႃႇ လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း တီႈၵုၼ် ဢႅပ်ႉၾရိၵ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၵၢင် လႄႈ တီႈၵုၼ်သူဝ်ႇလူဝ်ႇမွၼ်ႇ (Solomon) ဢၼ်မီးၼႂ်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၼၼ်ႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၶႄႇ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၢၼ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉသမုတ်ႉတရႃႇ ဢိၼ်းတီးယႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် တေဢၢၼ်းတင်ႈတပ်ႉၼႂ်းလၢႆလၢႆမိူင်း၊ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႄႇလႆႈၵႂႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းၵျီႇပူႇတီႇ (Djibouti) ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ ပဵၼ်တပ်ႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်တင်ႈတပ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ တႃႇထႅမ်သိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈၸူး ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢရၢပ်ႇ (Arab) ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇတင်ႈတပ်ႉ တီႈမိူင်းၵျီႇပူႇတီႇ (Djibouti) ၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးလၢႆးငၢၼ်းထႅင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တင်းမိူင်းၶႄႇသေ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တႃႇႁႂ်ႈၶႄႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်ႈတပ်ႉၼမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ ၶႄႇ လႄႈ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးတႄႉ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း