ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းတီႈဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆယဝ်ႉ 50 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တိုၵ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ သေတႃႉ ဢိၼ်းတီးယႃး ၵူတ်ႇထူပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ငၢႆးမိူၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈလႄႈ လႆႈၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 50 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 1 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ဢုတ်ႇတႃႇရ် ပႃႇရႃႇတိတ်ႉ  (Uttar Pradesh) ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈထူပ်းၺႃးတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ငၢႆးမိူၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းပဵၼ်ဝူင်းၵႂၢင်ႈၵႆ မိူၼ်ၼင်ႇ မီးလူမ်းၼၢဝ်သုင်၊ ႁိူဝ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶႆႈ၊ ၶႂ်ႈတူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ လႄႈ ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမူၺ်ႈမူၺ်ႈ ၸွမ်းၶေႃႈတိၼ်ၶေႃႈမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ငၢႆးမိူၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ 50 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼၼ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ တီႈႁူင်းယႃ၊ ၼႂ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မေႃးယႃၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢမ်ႇမီးၽႂ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းတီႈဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆယဝ်ႉ 50 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ
GETTY IMAGES

မေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇရူဝ်ႇၸပတ်ႇ Firozabad ပိုၼ်ႉတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်ထိုင် 40 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇ 32 ၵေႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်းမူတ်းၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃလူင်ၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၽႄႈလၢမ်း လႄႈ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ  Dengue Virus ယွၼ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်ၵမ်ႈၼမ် မီးႁႅင်းလိူတ်ႈယွမ်းလူင်း မိူၼ်တင်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်သင် လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လၢႆးယွႆႈယႅမ်းမၼ်းထႅင်ႈသေ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁႃးလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈမၼ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိုၵ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈယူႇ 43,072 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 32,810,892 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 439,054 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 31,993,644 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း