ၸပ်းယိၼ်ႉယႃသုတ်ႇ ၸွင်ႇမီးၽွၼ်းႁၢႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်တိုတ်း

 

 “ယႃသုတ်ႇ” ၼႆၼၼ်ႉ တေၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်တီႈၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၶဝ် ပႃးၸပ်းတူဝ်ယူႇတႃႇသေႇသေ တေၵႆႉၵႆႉဢဝ်မႃးသုတ်ႇ မိူဝ်ႈႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊ မဵၼ်ဢၢႆသေမဵဝ်းမဵဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ် “ယႃသုတ်ႇ” ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းယႃႈယႃဢၼ်တေလႆႈမီးၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၵိုၵ်းထူင်ဝႆႉ လႄႈ လႆႈႁၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃသုတ်ႇၵၼ် ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်သေ သုတ်ႇၼူမ်ၸိုင် မၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီသင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းၸွႆးယိၼ်ႉမၼ်းလႆႈ။

ၽၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းၸပ်းၸွႆးယိၼ်ႉယႃသုတ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမဝ်းဢမ်ႇတွင်ႉၶူၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင် ဢၼ်လူဝ်ႇၼူမ်ယႃသုတ်ႇၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းသုတ်ႇၼူမ်ယႃသုတ်ႇယူႇတႃႇသေႇ မၢင်ၵေႃႉထိုင်တီႈ ဢမ်ႇမီးယႃသုတ်ႇ ဢမ်ႇမေႃယူႇလႄႈ လႆႈၼူမ်ဢၢႆလႅၼ်းယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၸၢင်ႈၸပ်းၸွႆးယိၼ်ႉယႃသုတ်ႇ

ၼႂ်းယႃႈသုတ်ႇၼၼ်ႉ တေမီးသၢၼ်ၶေးမီးလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွမ်ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼႂ်းၵူင်ၶူႈၼင်ၼၼ်ႉ ၵတ်းယဵၼ်လီမႃးယဝ်ႉ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ် ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊ လွတ်းယွမ်း လွင်ႈပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢၢႆႁွမ်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵတ်းယဵၼ်လီၼၼ်ႉ မီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းၶူင်ႉဢႃႇယူင်ႇႁဝ်းမႃးလႄႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၸင်ႇ ၸပ်းၸွႆး ဢၢႆဢၼ်ႁွမ် ဢၼ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉမႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ဢၢႆႁွမ်ႁွမ်ဢၼ်မီးၼႂ်းယႃသုတ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်တေဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉသင် ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၸပ်းၸွႆးယိၼ်ႉယႃႈသုတ်ႇလႄႈ ၵႆႉၵႆႉသုတ်ႇၼူမ်ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ တေမီး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ႁူးၶူႈၼင်မႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူႈၼင်ႁႅင်ႈယဝ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၶူႈၼင် ၸဵပ်းယဵၼ်းမႃးသေ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်းယဵၼ်းပႃးယူႇယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃသုတ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်းလၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉထိုဝ်းယႃသုတ်ႇႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

ဢီႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈမေႃၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း ၸင်ႇတေမီးၽွၼ်းလီၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ ယႃသုတ်ႇယႃၼူမ်ၼႆႉၵေႃႈ မီးလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ –

 • ၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူဝ်ႈၸမ်ပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႂ်ႉမိူဝ်ႈ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈပဵၼ်ဝတ်း ပဵၼ်ဢၢၼ် ၶူႈၼင်တၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယႃသုတ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၸွႆႈလႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၵူၺ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဢမ်ႇယူႇလီၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႁႃမေႃယႃ သေ ၵူတ်ႇတူဝ်တီႈႁူင်းယႃယူႇယဝ်ႉ။
 • ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းလၢႆးမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ဢဝ်ယႃသုတ်ႇ ယဵတ်ႈၶဝ်ႈသႂ်ႇ ၼႂ်းၶူႈၼင်သေ သုတ်ႇၼူမ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႅင်းႁႅင်း ႁႂ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇႁၢင်ႇၵၼ်တင်းၶူႈၼင်ဢိတ်းဢိတ်း ယဝ်ႉၸင်ႇသုတ်ႇ၊ သင်ႁႂ်ႈလီလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇဢဝ်တူင်ႉၵႂႃႇမႃးႁိမ်းၶူႈၼင် ယႃႇဢဝ်ဝႆႉသိုဝ်ႈၶူႈၼင်ႁိုင်ႁိုင်၊  လႄႈ ယႃသုတ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉႁူမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵၼ် တီႈယႃသုတ်ႇၼၼ်ႉလႆႈငၢႆႈ။
 • မိူဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃၽယွင်းၼမ်ႉ (ယႃမွင်ႇၼမ်ႉ၊ ၽယုၵ်ႈသီႇဢၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉ)ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ လီဢဝ်မႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၶူႈၼင်ၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ႁႂ်ႈယွတ်ႇသႂ်ႇတီႈၽႅၼ်ႇဢၼ်မူတ်းသႂ်ယဝ်ႉ ဢဝ်မႃး တႃး တီႈၼႃႈဢူၵ်းၵူၺ်း ဢၢႆယႃသုတ်ႇ တေၶိုၼ်ႈထိုင်ၶူႈၼင်လႆႈယူႇ။
 • ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသုတ်ႇၼူမ်ယႃသုတ်ႇ ယွၼ်ႉယႂ်းမၢင်မၢင်ၼႂ်းၶူႈၼင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၼုမ်ႇႁႅင်းၼႃႇ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽေးလႆႈငၢႆႈ။

တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်တိုတ်းယႃသုတ်ႇ

မဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလီတေႃႇပၢႆးယူႇလီၼႆႉ ႁဵတ်းငၢႆႈ တိုတ်းယၢပ်ႇၼႃႇၼႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸွႆးယိၼ်ႉယႃသုတ်ႇၼႆႉၵေႃႈၼင်ႇၼၼ် ဢမ်ႇတိုတ်းလၢႆႈငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈမီး လၢႆးတိုတ်းယႃသုတ်ႇ မႃးၾၢၵ်ႇပၼ်ၽူႈလူဢၢၼ်ႇႁဝ်းၶဝ် …….

 • ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင် ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ယႃႇသုတ်ႇၼူမ်ယႃသုတ်ႇ။
 • သင်မီးလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်တေလႆႈသုတ်ႇလႆႈၼူမ်ယႃသုတ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇဢဝ်လွတ်ႇယႃသုတ်ႇ သေႇၶဝ်ႈၼႂ်းႁူးၶူႈၼင်၊ ယႃႇဢဝ်ၼမ်ႉယႃသုတ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၽယွင်းတႃးၼွၵ်ႈ/ၼႂ်းႁူးၶူႈၼင်။
 • ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ် ၶူႈၼင်တၼ် ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈယႃသုတ်ႇ ယႃႇပိုင်ႈယႃသုတ်ႇ။ သင်ၶူႈၼင်တၼ်ႁႅင်းၼႃႇ ဢမ်ႇထူၺ်ႈၸႂ်လႆႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉမႆႈသႂ်ႇၵွၵ်းၵႅဝ်ႈသေ သုတ်ႇၼူမ်ဢၢႆၼမ်ႉမႆႈႁိုင်ႁိုင်။
 • ၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉ ယႃသုတ်ႇယႃၼူမ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၽယွင်း၊ ယႃတႃးၶတ်း ႁႂ်ႈၵႆတႃ။
 • ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇတိုတ်းလႆႈၸိုင် ႁႂ်ႈဢဝ်ယႃႈသုတ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း ။
 • မိူဝ်ႈၶတ်းၸႂ်တိုတ်းယႃသုတ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ယႃႇႁႃသိုဝ်ႉ၊ ယွၼ်းၼူမ်ယႃသုတ်ႇယႃတႃးၶတ်း၊ ၼမ်ႉမၼ်းၽယွင်း ပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ။
 • တေဢၢၼ်းတိုတ်းယႃသုတ်ႇႁႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတႅပ်းတတ်းၸႂ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇသုတ်ႇၼူမ် ယႃသုတ်ႇထႅင်ႈယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ- ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://digitalmore.co

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း