ယွၼ်ႉလုၵ်ႈၼွင်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလၼ်ႇလုတ်ႈၺႃးလႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လူႉသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈၸၢႆးၸၢႆး ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 June 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 22:00 မူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

 ယွၼ်ႉလုၵ်ႈၼွင်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလၼ်ႇလုတ်ႈၺႃးလႄႈ ၸဝ်ႈတၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လူႉသဵင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈတၢၼ်းဢွင်ႇၼႆႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၸဝ်ႈ  ဢဝ်ၵွင်ႈ လၼ်ႇလုတ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၺႃးလႄႈ  လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလုၵ်း ဢိူင်ႇပုင်းထုၼ် တီႈဢၼ်ၸမ်ၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢႆး ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉတေၵႂႃႇတူၺ်း ႁူင်းၾႆးၾႃႉ တီႈမၢၼ်ႈသၢင်း (မၢၼ်ႈသၢင်းယေႇၵျႃႉ) သေ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး တင်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆဢေႃႈ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈလၼ်ႇလုတ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈဢဝ်ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၼႆႉ လႆႈလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁႆးသေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 24 June 2022 ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈ ယိၼ်းတမ်ႇၼွႆႉ မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈယူႇ  မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း