ၸဝ်ႈပေႉ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၽူႈၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇၸိူင်းတႆး လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇတၢႆ ၽွင်းဢႃႇယုလႆႈ 61 ပီႊ

ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၸဝ်ႈပေႉ  (လႃႈသဵဝ်ႈ) ဢမ်ႇယူႇလီ ၵႂႃႇႁူင်းယႃၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉယူတ်းယႃပၼ်လႄႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇတၢႆ တီႈႁိူၼ်းယေး။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 7 July 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈပေႉ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီဢိတ်းဢွတ်းသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 01:40 မူင်း ၽွင်းဢႃႇယုႇလႆႈ  61 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၼၢင်းၸိင်ႇႁၢၼ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈပေႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tai TV Online ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး ဝႆႉၼၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႉပေႉ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ဢမ်ႇလႆႈမီးတၢင်းပဵၼ်သင်ႁၢႆႉႁႅင်း ဢၢပ်ႇၼမ်ႉၽိတ်းၼႆသေ လူမ်းၼၢဝ်ၶိုၼ်ႈၵူၺ်း ၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၶုတ်ႇသႃႈပၼ်ယဝ်ႉသေ ၸဝ်ႈပေႉ ယင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းယွမ်ႇယူႇ၊ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသမ်ႉဝႃႈ ႁိူဝ်းမွႆႈၼႃႇၼႆသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ၽွင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁူင်းယႃၵေႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉ ၶဝ်ပၼ်ယႃႈယႃမႃးၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း သမ်ႉၶိုၼ်းၶၢင်းဝႃႈ ႁိူဝ်ႉမွႆႈႁႅင်းၼႃႇ ၼႆသေ လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးဝႆႉ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ပၢင်မႃႇသႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင် ၵူၺ်းမီးမူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ ၶၢပ်ႈတူဝ်ႈတၢႆ ၸဝ်ႈပေႉၵေႃႈ လႆႈပူၼ်ႉၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး ႁၢင်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပေႉ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၽူႈၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇၸိူင်းတႆး လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇတၢႆ ၽွင်းဢႃႇယုလႆႈ 61 ပီႊ

ၸဝ်ႉပေႉ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ပဵၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼႂ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလၢႆၽၢႆႇ ဢမ်ႇဝႃႈၸဵမ် ၽၢႆႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၸိူင်း၊ ၽၢႆႇၸတ်းၵၢတ်းၶပ်းၶိုင်ၸိူင်း၊ ပဵၼ်ပႃးၽူႈလဵၼ်ႈၸိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ထၢႆႇၸိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသူင်ၸႂ်ၽၢႆႇပၢႆးမွၼ်းၸိူင်းၼႆႉလႄႈ ဢၼ်ၸဝ်ႉပေႉ ၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇၸိူင်း ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃးၸိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း ၸိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၸိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶပ်းၶိုင်ပႃးၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈပေႉ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉလၢႆၽၢႆႇ လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၼႆႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး လႄႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ဢိၵ်ႇတင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ပဵၼ်ဢၼ် ယိၼ်းသေလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈဝိၺိၼ်ႇၶႂၢၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈပေႉ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈလီ သုၵတိ သေၵမ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း