ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇလႆႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈတၢင်း လၢႆးၵၢၼ် မႄး ႁၵ်ႉ ၽွမ်ႉ ၸွႆႈ TV Online တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း သေ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 16:00 မူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈ ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ် မႄး ႁၵ်ႉ ၽွမ်ႉ ၸွႆႈ ဝႃႈ −

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈၶႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈသေ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ UEC ဢမ်ႇတြႃး ၊ ၶဝ်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၽိတ်းမၢႆႈမီႈ 2008 ၼႂ်းမတ်ႉတႃ 417 လႄႈ 418 ၼႆႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်း ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ  ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၊ ဢၼ်သိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈဢီႈသင်လႃႇၼႆ ၶဝ်ဝႃႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ 2008 ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ တႃႇတေမႃးယႃႉ 2008 ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၊ ပေႃးမႃးထတ်းတူၺ်း လွင်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ၽၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်မႃးသေ တေထတ်းသၢင်ႈပၼ် (ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ)။

ၵၢၼ်သိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ မၼ်းမႃးၶတ်းၵၼ်တၢင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၊ ၸဵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉ တႅၵ်ႇလႅင်းဝႆႉဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇမႄးၵၢၼ် ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉပဵၼ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ  တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၊ ပေႃးဝႃႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းပဵၼ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမႄးၵႄႈၶႆ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းတႅၵ်ႇလႅင်းဝႆႉယဝ်ႉ ၊ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸိူင်ႉၼႆ တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၶႂ်ႈပဵၼ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၊ တႃႇတေၶႂ်ႈမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းမၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်းယူႇ ၊ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း။

မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA မီးတၢင်းမုင်းမွင်းဝႃႈ ဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၸင်ႇၵွႆႈၵိုတ်းတိုၵ်း ၊ လွင်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵႄႈလိတ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ႁဝ်းၶႃႈမီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼၼ် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉတႄႉ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉယဝ်ႉ (ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႅၵ်ႈထီႉ 2 − တွၼ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇတင်ႈလႆႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၾဵတ်ႇတရႄႇ လႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ RCSS တေၸုၵ်းမၼ်ႈ ယူႇၽၢႆႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ) ၊ ပုၼ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၶၢဝ်းၼႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇပႂ်ႉတူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ လႄႈ ပဵၼ်သိုၵ်းၵုမ်းၵမ် လၢႆလၢႆယဝ်ႉ ၊ ပေႃးသိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၸၼ်ႉမွၵ်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇ ၸၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း/ဢမ်ႇၸၢင်ႈယၢင်ႈၶိုၼ်ႈၸူး ၵၢၼ်မိူင်း ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

လွင်ႈ NCA ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႉဝႃႈ တေသိုပ်ႇယၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ တေဢမ်ႇပၼ် NCA လူႉလႅဝ် ၶဝ်တႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ၊   NCA ၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယိပ်းဝႆႉမၼ်ႈမၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ယႃႉလူႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉလူႉ NCA ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈ။

ပေႃးမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႅၼ်းလူဝ်ႇလႆႈတူင်ႉတိုၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ မႃးယႃႉဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇတူင်ႉတိုၼ်ႇ ၵုမ်ႇပၢႆႈ ၵုမ်ႇၼွၼ်းလၢႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူၵ်ႈၵူၺ်း ၊ တႃႇႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလီၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းလႂ် မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈၵေႃႉ − ၼႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းတင်းၼမ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းဢဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝႆႉ (မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ယုမ်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း