ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 8 ပီႊတဵမ်

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 8 ပီႊတဵမ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး သေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA လႆႈၽၢၵ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇပၼ် တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 8 ပီႊတဵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 8 ပီႊသေ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ လုၵ်ႈၸုမ်း လႄႈ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉ လၢႆလၢႆတီႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတင်းၼမ်သေ လႆႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်  ဢၼ်တေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 8 ပီႊတဵမ်

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽေးၶဵၼ်လူင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵုမ်ၶူပ်ႈ 8 ပီႊ ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2012 သေ ထိုင်ၼႂ်း 2020 ၼႆႉ မီး 8 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မီးလၵ်းၼမ်း ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း 7 ၶေႃႈ − (1) ပၼ်ႁႅင်းလၵ်းၼမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ (2) ႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ် မီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၊ (3) ပူၵ်းပွင်ပၼ်ႁႅင်းႁၵ်ႉသႃ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးယူႇလီ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ပၢႆးပိုၼ်း ၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ (4) ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းပီႈၼွင်ႉထႆး ၸဝ်ႈၶွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်သေ တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း မေႃယူႇသဝ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈ ပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈထႆး ၊ (5) ပၼ်ႁႅင်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလၢႆး တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၊ (6) သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူႈမဵဝ်း လႄႈ သၢၼ်ၶတ်းၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း ၊ (7) ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း လႄႈ ၸွႆႈၵၼ်တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်− ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 8 ပီႊတဵမ်ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (မိူင်းၵွၵ်ႇ) လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄပႃး ၼႃးၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃး မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ လႄႈ ထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ႁူမ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ၶူင်းၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုဝ်းယၢဝ်း SEA ၊ ႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း