ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈၽိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႆႈလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈၽိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸဝ်ႈသြႃႇသုၸိၼ်ႇတႃႇ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈသီႇႁူဝ်ႇ လႆႈလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 41 ပီႊ ဝႃႇတေႃႇ 22 ဝႃႇသႃ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 04:20 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈၽိူင်း ၸဝ်ႈသြႃႇသုၸိၼ်ႇတႃႇ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈသီႇႁူဝ်ႇ လႆႈလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလွႆလႅမ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇယူႇလီၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းသေလၢႆ တမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်ၸွမ်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၸိၼ်ႇတႃႇၼႆႉ တင်ႈတႄႇဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 10 ၶူပ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် ပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတင်းၼမ်သေ မိူဝ်ႈပီႊ 2012 လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A Thailand တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင်မႁႃႇၸူႇလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2013 လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A Srilanka တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင်ၵေႇလၼီႇယ မိူင်းသီလင်ႇၵႃႇ သေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး ပူၵ်းပွင်ၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် မႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်း တီႈဝၢၼ်ႈၽိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၸိၼ်ႇတႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၽိူင်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ပူၵ်းပွင်လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၼႃႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး မိူင်းသီလင်ႇၵႃႇ (ႁိုဝ်) မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ တမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇသုၸိၼ်ႇတႃႇ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၵႂႃႇပႅတ်ႈလႄႈ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈလီ သုၵတိ ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇသေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း