ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈၶူးမေႃ လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ လႆႈလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 53 ပီႊ၊ ဝႃႇတေႃႇၸဝ်ႈလႆႈ 33 ဝႃႇသႃ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်။

ယွၼ်ႉမီးတၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈသုင်သေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈသြႃႇ ၼၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း  ဢမ်ႇပေႃးယူႇလီသုင်းဝၢၼ် လႄႈ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 21 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်လႃႈ ၸမ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ တိူဝ်းႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ မေႃယႃၶဝ်ႈၸင်ႇလႆႈ ယူတ်းယႃပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈ မီးၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ လူင်းႁူင်းယႃႈ လိုဝ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ဢမ်ႇႁိုင်သင် မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း လႆႈလွၼ်ႇ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်း ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းဝႆႉ ၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ပွၵ်ႉ (8) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတႃႇၸႃႇရၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆး၊ လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင်၊ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ ပူၵ်းပွင်လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၽႃႇသႃႇ လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ၊ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈတႆး ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ တမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ လႄႈ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈလီ သုၵတိ ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇသေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 25 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇသထႃးတင်းသဵင်ႈ တေလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ သႂၢင်းၵျူဝ်ႇ ရုပ်ႈၵလၢပ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ ၼႆတီႈၶႃႈလႄႈ လႆႈႁၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ လၢႆတူၼ်လၢႆပႃးၵေႃႈ လႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း