ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း CEC ပႆႇမၵ်းမၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ တၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 30 ပီႊပၢႆၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၵၢၼ်ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼႆယူႇ။ 

ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႈၼၢၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 ယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉသမ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းၼမ်  ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵႂႃႇယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၸၢႆးလဵၵ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ လွင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တေမီးသွင်လွင်ႈ ၼိုင်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢႆးယူႇလီ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၼႃႈၵၢၼ်မုင်ႉႁေႃတေႃႁိူၼ်း သွင်ၵေႃႈ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈ ၼၢင်းၾႃႉ မေးၼၢင်းၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းပႃႇတီႇၼႆႉၵေႃႈမီးဝႆႉသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၸိူဝ်းတေသိုပ်ႇပုတ်ႈတိၼ်တၢင်မိုဝ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး ဝႆႉယဝ်ႉၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈၶႂ်ႈယွၼ်းပေႃးလိုဝ်ႈတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈယူႇသေ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈယၢမ်ႈလႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မႃးလၢႆလၢႆၵမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဵၼ်ၵၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်မႃးၸဵမ်လႂ် ဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈယႂ်ႇသုင် လႄႈ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇလုၵ်ႉႁဵတ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ်သူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းသေ ၸီႉသင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈယူႇ ၼႆလႄႈ  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း (CEC) ႁူမ်ႈပႃးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် တင်းသဵင်ႈၶဝ် ၸင်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လွင်ႈတႃႇတေပၼ် ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆ ၸၢႆးလဵၵ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း  လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းၶဝ် တေဢုပ်ႇဢူဝ်း တႅပ်းတတ်းလွင်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈၼၼ်ႉသေ  တေပၼ်ဢွၵ်ႇ ႁိုဝ်ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ယၢမ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈၼႆသေ ၸင်ႇမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢိင်ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ဢႃႇယုမၼ်းၸဝ်ႈ ယႂ်ႇမႃးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မႃးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၼ်းၵႂႃႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈၼႆ လႄႈ ယူႇတီႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၸုမ်းၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ဝႃႈ တေယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ဝႃႈၼႆ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Facebook page Shan Nationalities League for Democracy , shannews.org

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း