ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ SNA လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း လၵ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉၽၢႆႇလင်

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ၵေႃႉမီးယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း တႃႇဢဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆးလႅင် ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းမိုဝ်းၽူႈၶဵၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸဝ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႆးလႅင် ၸႄႈဝဵင်းၽွင်းပိၼ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ SNA လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း လၵ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉၽၢႆႇလင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115) ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ၽွင်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် Shanni Nationalities Army – SNA ၸွမ်သိုၵ်း ၶုၼ်ၵျေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၸဝ်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၽွင်းပိၼ်ႇ ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်းလၵ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် ပိုတ်းယိုဝ်းၸပ်းၺႃး တၢႆမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ −

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ၸိုဝ်ႈတႄႉႁွင်ႉ မျိၼ်ႉၸူဝ်း ၵမ်ႉၼမ်ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈတေႁွင်ႉဝႃႈ ယႄးပေႃႇတၢၼ်ႇၶျွင်း သေ ၵိူတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ် ဢိူင်ႇမေႃႇႁၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း မိူင်းၶၢင် လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽႅၼ်လိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၼၢင်းၵျူး ဝၢႆးမႃးမီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ SNA လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း လၵ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉၽၢႆႇလင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 August 1998 ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် လႆႈဢွၼ်ဢဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်တင်းၼမ်သေ မႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ဝၼ်းထီႉ 31 August 1998  လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2005 ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉၸုမ်း 241 ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တႃႇႁႅင်းၵူၼ်း 40 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းတႆးလႅင်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၸမ်ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 15 တပ်ႉၵွင် ႁႅင်းသိုၵ်း 1,000 ပၢႆ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉတိုၵ်း လႄႈ ဢၢၼ်တီႉၺွပ်းတူဝ်လိပ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈၼႆယူႇ၊ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိုပ်းၶဝ်ႈဢိုပ်းၼမ်ႉၸမ် 10 ဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ၸင်ႇတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် တႃႇတေၵိုတ်းသိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 January 2006 ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶျေႃးဝွၼ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 2 January 2006 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇၵႂၢမ်းပႅတ်ႈသေ သႂ်ႇသေႃးမိုဝ်း ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတီး ဢိူင်ႇၼမ်ႉတီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ SNA လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း လၵ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉၽၢႆႇလင်

ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတီးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းၵိုတ်းမီး 32-ၵေႃႉ (ပႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ)၊ လႆႈဝၢင်းပႃး ၵွင်ႈ AK (M22) 8-လဝ်း၊ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈဢႅဝ်ႇတိူဝ်ႇ (M23) 1-လဝ်း၊ M79 (40mm) 1-လဝ်း၊ RPG 1-လဝ်း၊ ၵွင်ႈပွတ်း (M20) 4-လဝ်း၊ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ 2-လုၵ်ႈ လႄႈ မၢၵ်ႇပွမ်း ဢိၵ်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈသႅၼ်ပၢႆ ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 02 January 2006 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 14 February 2006 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၸုမ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ  လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈ 32 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ 11 ၶေႃႈ ပႃးလွင်ႈၵိၼ်ယႃႈ ၵႃႈယႃႈ ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တဵၵ်ႉၸႂ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်း ဢဝ်တၢႆၵူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝဝၢႆးၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ထတ်းသိၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိူင် ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ၶိုၼ်းယွၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းဢူၵ်းလိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈပႆႇထုၵ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ လွင်ႈဝႃႈ တင်ႈတႄႇမၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသူႈ လၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 17-ပီႊၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈဢဝ်တၢႆၵူၼ်းလီ၊ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၵႃႉၶၢႆၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်သင်၊ ဢမ်ႇယၢမ်ႈလႃႈလီႁဵတ်း လွင်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသေၸိူဝ်ႉသေပိူင် ၸိူင်ႉၼင်ႇၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဝ်ႇၼႄးပူဝ်ႉတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇလႃးလႃး၊ တီႈဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သူင်ဢဝ်တၢႆ ဢၢၼ်းဢဝ်တၢႆ ၶႂ်ႈဢဝ်တၢႆၵူၼ်းသေ ႁဵတ်းသိုၵ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼႆဢမ်ႇၵႃး သပ်းလႅင်းၼႄပႃး လွင်ႈၸုမ်းမၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈဢိုပ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶဝ်ႈတူင်ႇႁႅဝ်ႉယုမ်ႇမႅၼ်ႈၵႂၢမ်းလႅၼ် ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇၺွပ်း၊ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇ လွင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇတေႃႇသူႈ တိုၵ်းတေႃး သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၵႂႃႇ၊ ၽႂ်ယႃႇဝူၼ်ႉၽိတ်း တႃႇၶႂ်ႈယွၼ်းၵိုတ်းသိုၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ ယႃႇၶႂ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈလႃးလႃး၊ တင်ႈတႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၽႂ်ယႃႇလူင်တူဝ်လိုမ်းၶိင်း ႁႂ်ႈထုၵ်ႇၺႃးလႅၼ် ၶဝ်ႈမႅၼ်ႈတူင်ႇႁႅဝ်ႉၸိူင်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ သေၵမ်း ၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈသူင်ႇသင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ပႆႇထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ် ၵႂႃႇၶင်တီႈၶွၵ်ႈ သႃႇယႃႇဝတီႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းလွတ်ႈပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 8,541 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ 2112 ၼီႈ (2018) သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ၊ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၽူင်း၊ ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးတူး RCSS/SSA လႄႈ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 19 April 2018 ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁွတ်ႈၶိုၼ်းတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သေ မီးၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမျႃႉ လႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးမႃး ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ လႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းတႆးလႅင် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 30 May 2021  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၢၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျေႃႇ ႁွတ်ႈထိုင်သူႉၵတိ တီႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း