ၸဝ်ႈၶွင်သူၼ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉ aquarium ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းထိုင် ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇတီႈႁိူၼ်း

ၽွင်းလႆႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၼ်းၵူႈလွင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်သူၼ်သတ်း ၼႂ်းၼမ်ႉ တီႈမိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇ Japan aquarium ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇတီႈႁိူၼ်း ႁႂ်ႈၸႂ်ႉဢွၼ်ႇလၢႆးသေ ၼႄၼႃႈၼႄတႃတေႃႇ ပႃယဵၼ်ႇၶမ်း တူဝ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၼ်ၵူၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိူဝ်ပႃပေႃး တေလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႇတီႈဢႅဝ်ႇလေႇဢၼ်ပဵၼ်သူၼ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ဢႅဝ်ႇယဵမ်တူၺ်း တူဝ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် March မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇသွင်လိူၼ် ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်သူၼ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပႃယဵၼ်ႇၶမ်း ဢမ်ႇမိုတ်ႈၵူၼ်း လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇတီႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶွင်သူၼ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး (Twitter) ဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တူဝ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉတီႈၼႆႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၽႂ်လိူဝ်သေ ၵူၼ်းဢၼ်ပႂ်ႉလုမ်းလႃးတူဝ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈၼႆႈၵူၺ်း လႄႈ ပႃယဵၼ်ႇၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၶႂ်ႈလိုမ်းၵူၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ယွၼ်ႉၼၼ် “ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉၽွင်ႈ”  “Let us make an emergency please,” လႄႈ  “သူၸဝ်ႈၶႅၼ်းတေႃႈယူႇတီႈႁိူၼ်းသေ ၼႄၼႃႈၼႄတႃသူၸဝ်ႈ ပၼ်ပႃယဵၼ်ႇၶမ်းႁဝ်းၶႃႈၸွင်ႇလႆႈ” “Could you show your face to our garden eels from your home?” ဝႃႈၼႆ လႄႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းတႅမ်ႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈႁွင်ႉမၼ်းဝႃႈ “ပၢင်ပွႆးၼႄၼႃႈၼႄတႃ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၼ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဢၼ်ဢမ်မုင်ႈမွင်း ၸိူင်ႉၼႆ ပေႃႇပဵၼ်မႃးလႄႈ ဢွင်ႇတီႈဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်သူၼ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉၵေႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID -19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ လႆႈထူပ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းယဵၼ်မိူၼ်ၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ ပႃယဵၼ်ႇၶမ်း  ၵုမ်ႇမုတ်းၶဝ်ၵႂႃႇယူႇဝႆႉၼႂ်းသၢႆးသေမႅပ်းဝႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵူၼ်းလုမ်းလႃး ၶဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းတိူၵ်ႈမၢၼ်ႇ တႃႇႁဵတ်းပၼ်လွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇတေတူၺ်းထိုင် ပၼ်ပၢႆးယူႇလီတူဝ်သတ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပႃယဵၼ်ႇၶမ်း 300 တူဝ် ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းတိူၵ်ႈမၢၼ်ႇလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်သတ်းဢၼ်တိုၼ်ႇတူဝ်ငၢႆႈ လႄႈ ဝႆႉသတိယႂ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပႃယဵၼ်ႇၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၽွင်းမိူဝ်ႈၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃယဵမ်ႈတူၺ်းၸမ်ၸမ် ဝႃႈၼႆ။  

ၽွင်းမိူဝ်ႈၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈတူၺ်းပႃယဵၼ်ႇၶမ်း ၸႂ်ႉၾူၼ်း (မိုဝ်းထိုဝ်) ၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈမႃး တႃႇႁႂ်ႈလႆႈတူၺ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၸဝ်ႈၶွင်သူၼ်သတ်းၼႂ်းၼမ်ႉ လႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ တႅပ်ႉလႅတ်ႉ Tablet လူင် ႁႃႈဢၼ်တေႃႇၼႃႈတိူၵ်ႈမၢၼ်ႇ ဢၼ်ပႃယဵၼ်ႇမီးယူႇၼႂ်းမၼ်းၼၼ်ႉ  ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းလႄႈ ပႃယဵၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတေလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇႁွင်ႉတၢင်းၾူၼ်းၶဝ်ႈမႃးတႃႇတူၺ်းပႃၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၶႂ်ႈတူၺ်းမၼ်း တေလႆႈ ပိုတ်ႇၵွင်ႈထၢႆႇ ႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ၼႃႈႁၼ်တႃ တေလႆႈယုၵ်ႉမိုဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႄ လႄႈ လၢတ်ႈတေႃႇပႃယဵၼ်ႇ သေ တေဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉသႅၼ်သဵင်လင်သႂ်ႇ ႁႂ်ႈပႃယဵၼ်ႇၶမ်းၼႆႉတူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။  

ပၢင်ပွႆးၼႄၼႃႈၼႄတႃ “face-showing festival” ၼႆႉ ဝၢင်းၽႅၼ်တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 3-5 May ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးလူင် မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇၵူႈပီႊသေ ပေႃးထိုင်မႃးၶၢဝ်းၼႆႉၵူႈပီႊၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇၶဝ် ယၢမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ်လိုဝ်ႈငၢၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ပီႊၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇတီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပၢင်ပွႆးၼႄၼႃႈၼႄတႃၼႆႉၵေႃႈ ယင်းမီးၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် သူဝ်ႇသႄႇမီႇတီႇယႃႇဢွၼ်ႇလၢႆးတင်းၼမ် လူၺ်ႈတၢင်းႁၼ်လီၸွမ်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း −  Bangkok Post

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း