ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ယွၼ်ႉဝႃႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ မိူင်းထႆးလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃး လၢၼ်ႇၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇမိူင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉတင်းၼမ်လႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 March 2020 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉဢၢင်ႈလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈထႆးပႆႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူၶၢမ်ႈမိူင်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး တေၶၢမ်ႈၶူဝ်ႈမိူဝ်းၸူး တႃႈၶီႈလဵၵ်း”

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဢၼ်ပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢိူင်ႇမၢႆ (7) မူႇဝၢၼ်ႈမၢႆ (3) ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢၢင်ႈလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူဝ်းတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၸုမ်းၼိုင်ႈ မီးၽူႈၸၢႆး 44 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 23 ၵေႃႉ၊ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈမီးၽူႈၸၢႆး 9 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 5 ၵေႃႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉတင်း ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ဢၢၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၽွင်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉမၢႆမီႈ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉတေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ် April သဵင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ လတ်းၽၢၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ သေ ဢၢင်ႈလၵ်ႉဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းထႆး တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 26 March 2020 ၼႆႉၵႂႃႇမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်မႄႈသၢႆ−တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ၶူဝ်မႄႈသွတ်ႇ−မျႃႉဝတီႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇပႂ်ႉဝႆႉတီႈလၢၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတင်းသွင်မိူင်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉလတ်းၽၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမိူဝ်း တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 ၼၼ်ႉ တီႈၶူဝ်မၢႆ (2) မႄႈသွတ်ႇ−မျႃႉဝတီႇတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း မီးၵူၼ်းႁႅင်း ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်းႁိူၼ်း မွၵ်ႈ (3,000) ပၢႆ ၊ ဝၼ်းထီႉ 26 March 2020 မီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်းႁိူၼ်းမွၵ်ႈ (1,400) ပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢွၵ်ႇမိူဝ်းႁိူၼ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ မီးၵႂႃႇမွၵ်ႈ (30,000) ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းလႄႇႁိူၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း တင်းၼမ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယင်းတိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းဝႆႉယူႇလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉဝႃႈ ပေႃးႁွတ်ႈၽႅဝ် ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်းသေ ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်ပၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

တီႈလၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈပၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉယူႇၵူႈၵေႃႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းႁၼ်မီး ၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်သေၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းယူႇဝႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ဢမ်ႇပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းယိပ်းတိုဝ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ ဝႂ် Passport ဢၼ်ဢႃႇယုမူတ်း ၼႂ်းလိူၼ် March 2020 ၼႆႉ သင်ဝႃႈ လႆႈယိုၼ်ႈလၢႆးၸိုဝ်ႈဝႆႉဢွၼ်တၢင်း 31 March 2020 ၼႆၸိုင် မိူင်းထႆးပၼ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်းလႄႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ် June 2020 ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းထႆးလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ၸိူဝ်းမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း ဢၼ်မိူင်းထႆးၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ၵရႃၵၼ်သင်ၶူမ်း) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈသုၼ်ႇၵမ်ႉထႅမ်တီႈ ၶူင်းၵၢၼ်ပရႃၵၼ် သင်ၶူမ်းမိူင်းထႆး တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် ငိုၼ်းထႆး 5,000 ဝၢတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း