ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 43 ၵေႃႉ

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ ထႆးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၼမ် လၵ်ႉပႆၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 August 2020 (တု-လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ThaiPBS North ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (ၶူဝ်းလမ်) တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 43 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉပႆၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမႄႈတိုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းဢူမ်ၵွႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 August 2020 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတင်းမူတ်း ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈလုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမျုႉဝတီႇ ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ထိုင်တီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွတ်ႈတၢၵ်ႇသေ သိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ ႁပ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 12,000 ဝၢတ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရမၢတ်ႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈသွင်ယၢင်း ၸႄႈတွတ်ႈတၢၵ်ႇသေ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢူမ်ၵွႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပုၼ်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီးၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူဝ်ယၢင်ႇ ၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်တင်း 43 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေၵေႃႉ လႄႈ တေသိုပ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်းၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – ThaiPBS North

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢႆပီႊ 2019 ၼၼ်ႉ တီႈတၢင်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ  ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းဝႆႉ တေႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ (August) ၼႆႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇပႆႇမီးၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တေပိုတ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၶိုၼ်း ၵူၺ်းမီးလွင်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး 3,382 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 58 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 3,199 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း