ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်းတင်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးလွင်ႈ တေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၵ်ႇ တေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ သူႇၽၼ်းပူးရီး ၼႆယူႇ။ ဝၢႆးသေလႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် 2 လမ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသေ ထူပ်းႁၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႇဢၢႆႉသ် ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်းတင်းမူတ်း 1 တၢၼ်ႇ၊ ယႃႈမ 1,400,000 မဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း Ketamine 300 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ဢၼ်ဢဝ် မၢၵ်ႇၶိူဝ်၊ တႅင်ၸိင်၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇၶၢဝ် ႁူမ်ႇမႃး သေဢမ်ႇၵႃး တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးလူတ်ႉၵႃး 2 လမ်း ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ ၶမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 100,000 ဝၢတ်ႇ လႄႈ တူဝ်ငိုၼ်း 844,000 ဝၢတ်ႇ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ယင်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ ဢၼ်မီးမိၵ်ႈ မၢႆ 999 တင်းမူတ်း 1,200,000 မဵတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈသူင်ၶလႃ ဢၼ်တေသူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်းတင်းၼမ်
Photo-Maesaipress

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၢၼ်းလုၵ်ႉတီႈ မိူင်းထႆးပွတ်ႇႁွင်ႇလႄႈ တေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇတီႈ မိူင်းထႆးပွတ်းၵၢင်သေ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 3 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉလႄႈ ယႃႈဢၢႆႉသ် 200 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းတီႉၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် 4 ၵေႃႉ ယႃႈမ 110,000 မဵတ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸႄႈတွၼ်ႈသူင်ၶလႃ တေႃႉတၢင်ႇ ၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈပတ်ႇတႃးၼီး ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈယႃႈမတင်းမူတ်း 5,710,000 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈဢၢႆႉသ် 1.2 တၢၼ်ႇ၊ Ketamine 300 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 14 ၵေႃႉ၊ လူတ်ႉၵႃး 8 လမ်း၊ ၾူၼ်း 18 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 March 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီးထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမတီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး 6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ လႅၼ်လိၼ်သေ တေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း